Hpungtang hpaji ginra景颇科普

Mungdo mung masa bongban rapdo salang ni asuya magam mu shon shana laika jom dup yu ma ai

州政协委员分组讨论

时间:2020-01-20 10:42:53 来源:德宏团结报

  Madu dap shiga Shata 1 pro 8 ya jahpot, mungdo mung masa bongban rapdo ningdo 12 salang rapdo namabat 3 lang zuphpong wa lom ai salang ni hte so shaga nna zuphpong ko sa du lom ai magam gun masha ni go, hpung garan nna asuya shon shana laika, yo shada shon shana laik, sut masa shon shana laika jom dup dinglun yu, jom jep shin yu rai ma ai.

  glun yu, jom jep shin yu rai ma ai. Salang ni tsun ai, asuya shon shana laika hta, 2019 ning hta galo lai wa ai magam mu hpe tengman ai hku, jo ang htaphtuk ai ka da sai. Lai wa sai shaning hta, mungdo gaba pati rapdo, mungdo gaba asuya hte mungdo pati rapdo ni woion ai gata hta, mungdo mungchying sha asuya ni Si Gyin Hpyin a prat ningnan Miwa mung nsam rong ai hpong shingra masa myit jasat hpe lam madun shanan shatai nna, mungdo ting na mung shawa masha ni hpe woi gahkyin gumdin hkrat wa let, magam mu lam shagu woi shakut ai majo akyu nsi mu mada sai.