Hpungtang hpaji ginra景颇科普

Maju kawa hkai sha hpaji

种麻竹方法

时间:2019-01-08 16:14:50 来源:德宏团结报

 (2018 ning shata 12 nhtoi 28 ya na do)

 ANA SHINGTAI HTANG MAJA NA LAM

 Kawa Numwu Ana

 Kawa numwu ana go Ya chung shingtai (蚜虫) hte Gye hke chung shingtai(蚧壳虫)sha shaza ai hpang, numwu ana chye shabyin dat ai bo ana ganu bai jahkron shakap dat nna byin wa ai rai nga ai. Ndai bo ana go kawa hpan amyu lo lo ni hta chye byin ai ana myu mi re, shi go kawa lap hte kawa lakying ni hta shong byin wa nga ai, nau n laja ai raitim kawa tu masa hpe wa-hkye hkra nga ai, laja ai rai jang alap run hkrat, lakying gasha ni hkro si mat rai nna, hpang jahtum e go kawa hpun ro chye si mat nga ai.

 Htang maja tsi lajang na ladat:

 Ana kap ai lakying ni hte kawa hpun ni hpe lawan wan kran lajang ju nat kau na, kawa yi nau chyip hkat ai lam sharai kau na, jan atsom lam hkra na hku galo ya ra ai. Ya chung shingtai hte Gye hke chung shingtai brat jong ai aten hta Shi lu he gyi (石硫合剂), Yang fa lo go (氧化乐果), Sung ji he gyi (松脂合剂) re tsi ntsin ni gat bun kau na.

 Ma Ju Kawa Ndung Hkro Kyip Ana

 Ma ju kawa ndung hkro kyip ana go, ma ju kawa hpe manu mana sharim hkra ai ana myu mi rai nga ai, ndai bo ana ganu go ahka, nbung marang, shing n rai masha hku nna ja- hkron shakap dat ai rai nga ai, shata 7—8 laman hta grau laja wa chye ai, shi go kawa a ndung, lakying hkinlung hte kawa hpun gade nde na lakying ni hpe jahten shaza chye nga ai, ndai bo ana byin nna nau n laja ai rai jang, kawa ndung hkro mat chye ai, laja ai rai jang go ahpun ro chye hkro si mat nga ai. Ana nnan sha no byin wa ai ten hta go, lakying alap ni htoi wa nna gaungui hte gaungui rai mang mat wa chye ai, dai hpang alap hkayom mat nna run hkrat mat, lakying ndung hkro si mat rai nga ai, hpang jahtum e go kawa hpun ro chye hkro si mat ai, hkro si mat ai kawa ni go hkrop nna n mai lang mat nga ai, ndai bo ana byin jang, makru bai kru jat na lam hta mung grai wa-hkye hkra nga ai.

 Htang maja tsi lajang na ladat:

 1.Ana byin wa ai npot dom kau na. Kawa yi pom lajang ai hte gapyon nna ana kap, hkro si mat re kawa hpun ni kran lajang ju nat kau na, ndai zon re kawa ni hte nhpan n mai kum ai.

 2.Masha nan tsi seng lajang na. Shata 7—8 laman hta ana grau laja wa chye ai, ndai aten hta atsom gon lajang ra ai, ana chyam bra wa nna ahpun ro hkro si mat na hpe htang maja kau na matu, ana byin ai shara a lawu na laman 1—2 ko nna kawa ndung rep kau na.

 3.Agung tsi hte htang maja tsi lajang na.

 Tsi shadang 50% re Do gyin lin hke shi sin fun gyi (多菌灵可湿性粉剂), shing n rai tsi shadang 70% re Gya gyi hto bu gyin hke shi sin fun gyi (甲基托布津可湿性粉剂) ko ahka htam 1000 pau bang nna, kawa nnan alap lap hpang wa ai ko nna nhtoi 15 ya daram din jang galang mi bai gat bun bun di na.

 Hkabui Hpe Sat Shamyit Kau Na Lam

 Hkabui hpe kawa latung mung nga ma ai, ndai bo shingtai go no gaji yang makru hpe chye sha shaza nga ai, shi sha shaza hkra ai makru lo malong go n chye tu gaba mat nga ai, tsam mari mara rai lu gaba wa ai mung ndung kyip do mat, hpunmat hkro kyip nna do loi, grai hkrop re majo lang ngau n mai shatai mat nga ai.

 Htang maja tsi lajang na ladat:

 1.Atsom gon lajang na. Shata 11 ko nna hpang shaning shata 4 laman hta kawa yi na nam tsing ni hpe asan awan hkyen seng lajang kau ra ai, shaloi she nam tsing ko nshung shalai ai shingtai di ni hpe lu sat shamyit kau nga ai.

 2.Tsi gat nna makop ton na. Shata 6 hta go makru kru wa sai, ndai aten hta tsi shadang 1.8% re Awui gyin su ru yu (阿维菌素乳油) ko ahka htam 1000 pau bang nna aga hkan gat bun kau na, shing n rai tsi shadang 1.2% re Hku shin gyen ru yu (苦参碱乳油) ko ahka htam 500 pau bang nna aga hkan gat bun tim mai ai.

 3.Sumhpa hpa-ji ladat hte htang maja ton na. Hkabui hpe shalen la lu ai bo wanpu shachyi ton nna sat shamyit kau na. (Bai matut hti ga)

 Gale ai :Zinghtung Ma Sam