Hpungtang hpaji ginra景颇科普

Kajin jai rem yang akyu lohtam ai

养蚯蚓有很多好处

时间:2018-07-18 10:46:50 来源:德宏团结报

 Kajin jai hpe nam tsi mawan hta ga Baren nga ma ai, shi a hkum shan kya nna jahku lo ai, dihpro jahkai 70% rong ai dusat jahkai re. Wuhkyi wahkyi hte hpun kawa lap, maza mala namhpun hpe lusha shatai nga ai, kaga dusat ni hpe zon wushat n-yo ra nga ai hta n-ga, yi sun hkauna hpe lamu ga madi manyap ginron shakya ya lu ai, grup-yin maza mala jasan jaseng ya rai nga ai. Bai nna lohtam ai U Wa, hka Nga ni hte kaga dusat ni a dihpro rong ai wushat washat shabyin wa ai npot nhpang nan rai nga ai.

 Mungdan lokadat ninghkring ni kajin jai hpe dinglik zinghka hkrat wa ai lam madung 6 rai nga ai:

 1. Kajinjai hpe nam tsi mawan galo mai ai.

 2. Kajin jai hpe shinggyim masha a hkumhkrang hkamja na lam hte, malu masha tsa tsing tsi, tsi ntsin ni galo ai hta mai lang ai.

 3.Kajin jai hpe num ma ni a myi man shatsom jahpro sama tsi hte, dusat a wushat washat ni galo lang mai ai.

 4. Kajin jai hpe gat mare myu ginra grup yin na maza mala jasan jaseng ya shangun mai ai.

 5. Kajin jai hpe U, Wa, Hkaipyet, Brangtai hte Nga Lapu, Zaibru htu, Taukok Taubren ni a wushat galo da ai.

 6. Kajin jai a hkyi namhpun hpe galo shapro ginra zinghka da ai.

 Kajin jai a hkyi namhpun hpe nampan ni hkai shalat re hkan, manu dan ai hkyi namhpun shatai mai ai. Anhte a mungdan gata hta Kajin jai hkyi namhpun a gat manu tun mi gumhpro lap 1000 jan dan ai. Shingrai Kajin jai rem ai ten lado gadun nna, brat lawan, rem ladat n-yak ai, arang dat gum- hpro yom nna akyu yi-ngam tso nga ai.

 Kajin jai rem na ten lado: Yom htum ten nhtoi 40~60 ya rai jang lado mi hku lu rem dut sha sai, laning mi hta lado 6~9 lang mai rem dut sha nga ai, lamu ga mu mi hta tun 2~3 daram lu rem nga ai, lama wa gonhkang gaja ai rai jang mu mi hta tun 5 daram lu rem nga ai.

 Ya ten na gat manu go lamu ga mu mi hta gumhpro lap hkying 8 hte mun mi daram rai nga ai.

 Mungkan hpaga yumga galai gajai gat yang hta, hkrung ai hte jahkro kau nna dut sha ai gumhpro lap gadi 240 du nga ai hta n-ga, laning mi hta 20% daram lawan ai hku rot zinghka hkrat wa nga ai. Tsun ga nga yang, Kajin jai shinggyim masha ni a matu akyu jashon lu nga ai lam hpe mu mada wa sai.