Hpungtang hpaji ginra景颇科普

Gala hpalun hkai sha hpaji

种薄荷方法

时间:2018-07-05 17:34:57 来源:德宏团结报

 (Shata 7 pro 4 ya na do)

 3. Ya ten mungdan ting hta gala hpalun hkai madung ai shara gara ko re?Yinnan mungdo gaba hta go gara ko madung ai kun?

 Anhte mungdan na gala hpalun hkai ai shadang go mungkan ting hta nambat la- ngai wa rai nga ai. Hkai ma- dung ai shara go Kyang su, Je kyang, Anhui, Kyangsi, Ho-nan, Sichon, Zhunghkyin re mungdo gaba hte myu hkan rai nga ai. Bai mungdan shara shagu hta hkai gajang nga ma ai. Yinnan na hkai madung ai shara go Chushung, Lufung, Htunghai, Hkunmin re shara hkan rai nna, dai hta Chushung ga na go grau gaja nga ai.

 4. Gala hpalun hkai shalat na ladtat go myu gade nga ata?Lang hkrat wa ai ladat madung go gara hte re kun?

 Gala hpalun hkai shalat ai ladat go npot, wahpun ginlang, bong garan hkai, asi hte bong la nna hkai re myu ndai hte nga nga ai. Lo lang ai hkai shalat ladat go lawu na myu 3 re.

 (1).Apot hte hkai shalat na ladat

 Yinnan ga hta go ning- shung htum wa de hkai yang gaja ai. Shong nnan e go ayi lata nna, mu mi hta yat hkut tsom sai walong wa-long namhpun kungkyin 1500 daram bang ton nna, li-mi 25~33 daram sung hkra bai htu gale kau nhtom, aga hpe amanyi sha di galo shara kau ai hpang, wang de li-mi 100~120 du ai amyong galo, sung de li-mi 10 hku, yan hte yan li-mi 25~30 gang ai hku nna nhkun wa htu na.

 Ana n rong shingtai n kap, nsam pro tsom ai, gaba gaja tsom ai, lamyi laman lapran gadun ai npot ginlang lata la nna, matsun nnan hprut ai li-mi 7~10 daram hta zen di la nhtom, wahpun shada li-mi 15 gang ai hku, npot ginlang 2 hpe ara sha di ton, yong hpe ladat ndai hku di nna nhkun ko bang ton ai hpang, aga shingyun hte ngang ngang bang galup ton na, ntsa do li-mi 3 daram shakra ton rai na, dai htom go ahka chyam hkra jo nna, madi bam shangun ton na, shata chyen mi daram rai jang npot nnan bai ru tu pru wa nna, matsun ningnan mung hprut tu pru wa na sai. Yinnan Chu shung ga hta go mu mi ko kungkyin 75 dram hte hkai la ra ai.

 (2) Achyo hkai ladat

 Yinnan ga hta yi-nam lado shata 5~6 laman hta tu gaja ai pot ginlang hpe lata la nna, li-mi 25 daram galu ai hku zen di nna, do shagu hta matsun nnan kap ra ai, wahpun li-mi 20 gang ai hku nna, yan hta yan gang de li-mi 25 hpe, galo shara shatsom ton sai ayi ntsa e achyo hkai ton, ntsa do 1/3 kra pru shangun na, dai htom jang ahka lawan jo bun ra ai, shata chyen mi daram rai jang npot ningnan tu pru wa ai shaloi, ahkrang gaba ai hkauna yi hkan bai htot hkai re ladat ndai mung, lo htam ai gaja ai hpalun abong hkai shalat shapro lu nga ai.

 (3) Wahpun garan nna hkai shalat

 Abong hkai shalat ladat mung nga ma ai. Naimam hkai shalat lado shing nrai yi-nam nnan shang wa ai ten hta, gala hpalun abong ni li-mi 12~15 daram galu wa ai shaloi, abong hta nau ntu tsom ai hpe bo kau nna, nam tsan lajang kau, nam- hpun bang, jahtum lang dan la ai hpang, nam galang bai tsan kau nna, namhpun bai hkan bang rai jang, hpang shaning na shata 4~5 shagong hta, abong li-mi 15 daram tso ai shaloi, aru hte gong la nna, gara hkai kau jang rai sai.

 (4)Nli hte hkai shalat na ladat

 Kung tsom sai hpe lata nna nli shatai, hkai shalat sa wa na, ladat ndai go gala hpalun abong ningnan tu pru ai aten nna rai nna, madung go nli gaja lata re logadat sumru ai hta lang nga ai.