Hpungtang hpaji ginra景颇科普

Man amyin ahkye rai tim yong hkamja ai n rai nga ai

长痘不要急是健康的

时间:2018-05-24 16:48:32 来源:德宏团结报

 Masha lo malong go myiman amyin ahkye re hpe hkam gaja ai shatang langai shatai nga ai, dai rai yang ndai zon re myit lu lam go jo hkra nrai nga ai, shi go machyi kumla amyu amyu mung chye re, ga shadon lawu de na machyi ana ni:

  Sai tso ana. Sai tso ana go gaungui nna byin wa ai machyi bo mi rai nga hta n-ga, nnan do hta machyi kumla nau n danleng nga ai, machyi na-du wa ai shaloi she salum hpe jahten shaza hkra wa chye nga ai, dai majo sai tso ana hpe go“Nsen n pru ai masha sat sanat”ngu ai amying lu sai. Sai tso wa nna salum hpe wang gaba wa shangun, salum shan htat wa, shamu n-gun ja jat wa re majo, salum na pru ai sai lo wa rai, bo na sailam wang jat, sai hpring rong rai nna, machyi masha ni a myiman ahkye rai chye ai. Ndai ten hta machyi masha ni bo machyi, myi-man gahtet kang, na wu, myi ka gabrim, masin gahprap, yup npyo re amyu myu kumla byin chye wa ai.

  Sinwop ana. Sinwop ana lu ai masha ni go myi-man hkye, ntsa lam hku yu yang go “Man sumwum pu zon hkye tsom”nga ai. Rai yang machyi masha go n-gup n mu, n-gun n rong, shani shingtung lai jang gahtet wa, shana go salat pru, jahkru shing nrai asai jahkru shapro rai nga ai.

  Salum ana. Ana ndai lu ai ni go salum gyip-gyeng wa nna, asai nhtang shang na matu pat hkra ya, sinwop ko sai gating rong wa rai, man amang rai wa re hta n-ga, salum gahprap, sa lot lot, nsa sa yak, jahkru shing nrai sai jahkru shapro rai chye ai.

  Sai pru. Ndai go machyi masha hkum ting na sailam gaji wang gaba wa, sailam hpa wa rai nna, nnan do e go myi man ting sai hpring rong, myi-man hkye rai nga ai.

 Lahta de tsun lai wa ai ana ni ko nna machyim lu ai go, masha langai a hkum hkrang gaja n gaja go, ntsa lam hku nna sha nmai yu ai, tsi mawan hpaji mung loi chye ra ai, sha nrai yang machyi ana hpe tsi tsi aten shalai kau chye ai.