Hpungtang hpaji ginra景颇科普

Yi-nam lado na hkamja lusha hpaji

夏季的饮食习常识

时间:2018-05-23 10:18:05 来源:德宏团结报

  Yi-nam lado hta go kro hta wan lung lawan nna, gahtet gatsi shadang mung wa tso dik nga ai. Ndai ten hta dingsa hte ningnan galai gachyai ai ten re majo, hkum sai shamu shamot wa ai lam mung grai lawan nga ai.Yi-nam lado hta ahkyak dik ai lam go myit masin shapyo la ra nga ai, nau myit pu myit yon n rai ai sha nga ra ai, shingnrai jang, kro de wan grau lung wa nna, kro gahtet wa chye nga ai, myit hpe azim sha di ra ai.

  1.Kahkum n-gyin ni lo sha na:Yi-nam ta go gahtet sa-up la ai rai nna, masha hkum na ntsin pru mat wa lawan nga ai majo, ahka lawan lu jat la shing nrai na lusha ni hku nna sha jat la ra nga ai, kahkumn-gyin ni hta go sai shanyem, sailam makop ai akyu rong nga ai.

  2.Kro lagyi wa ai namlap simai lo sha na:Namlap simai ndai ni lo sha yang go, hpang gara shamai lu, kro gahtet ai shamai ya, ningtuk shapro kau lu nga ai.Kahkum n-gyin namlap simai hta go kahkum simai sha lum ai bo lusha re, saga si,bungsap si, n-gyin, gyinshau si, gyin dui si ni go lagyi ai bo lusha rai nna, lo wa sha ra ai.

  3“. Ana sat”lu ai namlap simai lo sha na: Yi-nam lado hta go masha machyi ra dik ai lado rai nga ai, grau nna go pu kan hkron kap chye ana ok lo ai lado rai nga ai“. Ana sat”lu ai lusha lo yang ana ndai ni htang maja kau lu nga ai. Simai ndai ni go: La-son, gaubong hkye, gaujeng, gaubong gaba re ni lo sha na. Ana sat n-gun grau rong ai go la-son rai nga ai.

  4.Wuisinsu grung grung sha bang ra ai, mahkrisum, jap tsing, hkumli tsun, gyinshau si, brangnon si, gyin dui si, sumwum si, mago si re ni lo sha ra ai.

  5.Hka hte wugyiyen jat la, grau nna go gya sha jat la ra ai, lasi jahkai shing nrai lasi hte galo ai lusha ni, namsi namso, namlap simai re ni hta go gya grai lo nga ai.Ga shadon na gyinshau si, saga si, sumwumsi, ga chyaga si, mahkri sum, n-gyin si re ni go gahtet shakop lu aai lusha gaja rai nga ai.

  6.Danbeji ramdo sha bang ra ai, ga shadon na nga, shan zin, udi, nga chyu hte lasi jahkai ni lo sha rai nna danbeji shagrung la na.