Hpungtang hpaji ginra景颇科普

Shanzin hpan wa yo shapro ladat

养原生态猪的方法

时间:2018-01-02 16:30:37 来源:德宏团结报

  (Shata 12 nhtoi 22 ya na do)

  3. Wamat mat sai wa ganu hpe gon lajang du ra ai, wamat mat sai wa ganu ni hpe atsom gon lajang yang she, wa ganu ni hkamja nna wa gasha ni mung grau tsom ai. Wamat mat sai wa ganu hpe go lawu na lam 3 hku gon lajang na: Ahpung ahpung di yo rem ai rai jang, wa-long gok mi hta wa ganu 3~5 rong jang ram sai, hpang hkan go wa-long gok mi ko wa ganu 2~3 daram rong jang ram sai, wa gasha lau woi na rai jang go gok mi ko langai ngai rong jang ram sai. Gahtet gatsi shadang sharam ton ya ra ai, wamat mat sai wa ganu ni go gahtet sa-up ai hpe n lu hkam ai, wa-long na gahtet gatsi shadang laman 32 a lahta de rai mat jang wa gasha grau si loi nga ai, dai majo gahtet gatsi shadang atsom sharam ton ya ra ai. Sanseng lam galo du ra ai. Wa-long na wa-hkyi re ni dagot shapro kau nna agre gashin kau kau rai ra ai, dai hta lai nna wa ganu ni hpe gachyi mung n mai adup abyen ai.

  Wa gasha woi sai wa ganu hpe atsom yo lajang na. Nnan sha no woi shapro dat ai wa gasha go kungkyin 1 mi daram sha rai nna, ana htang n-gun grai kya ai. Ndai daram sha no re wa gasha ni hpe go lawu na lam 4 galo gaja ra ai: 1. Nnan sha no woi shapro dat ai ko nna 7 ya laman hta go wa gasha ni grai si loi ai, ndai daram sha re wa gasha ni hpe go ganu ko chyu lawan chyu shangun ra ai, nau n kung ai wa gasha ni hpe mung chyu atsom mu chyu na hku galo garum ra ai. Wa gasha ni gashung na matu, wa-long lum lum di galo ton ya nna wanpu mung htong shachyi ton ya ra ai, wa ganu e wa gasha ni hpe gamyet hkra na mung grai sadi lom ra ai. 2. Wa gasha ni wa-shat chye sha na hku sharin shaman ya ra ai. Ndai daram sha re wa gasha ni go akyu namshum lo lu sha bang jang she gaba lawan ai majo, wa-shat lawan n chye sha ai wa gasha ni hpe rim la nna wa-shat bot ya ra ai. Wa gasha ni lawan gaba wa na matu, tsi jahkai ni mung no htu ya ra ai, shong nnan e go hpri jahkai shong htu ya na. 3 Wa-shat atsom yo nna chyu jahka kau ya na. 20 ya daram re wa gasha ni hpe go akyu namshum su nna rin mani loi ai wa-shat mai yo sai. 4. Wa gasha ni hpe atsom rem makop ra ai. Wa gasha ni chyu jahka ai ten hta mung grai sadi ra ai, wa gasha ni 28~35 ya daram gaba nna namnak kungkyin 6~8 daram rong jang chyu mai jahka kau ya sai. Chyu jahka ai wa gasha ni hpe yo rem gaja na matu, chyu jahka ai shaloi wa ganu hpe wa-long gaga de grau rong kau ra sai. Wa gasha ni hpe go mi na wa-long ko 15 ya daram no rong ton na, wa gasha ni wa-shat atsom bai sha wa jang she wa-long gaba de mai htot rong kau ai. Ndai aten hta go chyu garai n jahka yang yo ai bo wa-shat no yo nga nna, chyu jahka ai 5~7 ya daram rai jang, chyu jahka ai wa gasha hpe yo ao bo wa-shat gachyi gajo mai bang yo sai. 15 ya daram rai jang wa gasha ni hpe yo ai bo wa-shat mai galai yo sai. 50 ya daram re wa gasha hpe yo ai wa-shat ko go 1% ~ 2% re ai linmungson(柠檬酸) tsi jahkai jat bang ya yang wa gasha ni grai gaba lawan ai. Wa gasha ni chyu jahka ai 15 ya laman hta go jahpot manap hkying 4~5 daram hta wa-shat loi shau di galang mi yo nna, shana hkying 10 daram hta galang mi bai yo na, hka mung nong e bang ton ya ra ai.

  (Ya na lang bai matut hti ga)

  (Gale ai: Zinghtung Ma Sam)