Hpungtang hpaji ginra景颇科普

Ngai chyenan sha shang gayat ai

小说

时间:2017-12-14 17:40:11 来源:德宏团结报

Magyep tsa hku chyim yu ga (Dem ai Ma Chin)

 Marang shasha nga htu ai htingra ta na lana de mi hta, Ma Li Ya·Dela Lusi·Saiwan htisi madu hkrai, shap la ai modo got let Pasailona de sa wa u ai, Mo-nuigelosi zaibru zinlong hku lai wa ai shaloi modo ruk byin mat sai. Shi go sak 27 ning re Mosihko na sek lasau re hkon tsom shayi rai u ai, lahkong masum ning a shong e mying pyi loi brong ai zat pya masha rai nga ai. Shi a ning rum ningtau wa go shara shgu myokle pya hkom ai masha re, dai shani shi Salagasa ginwang gaba de jinghku sa gawan da rai, laulau nhtang wa nna madu wa hte rau zat pya sa ra nga ai. Marang prang ko nayi hkying hkum mi ting abri nga lai wa ai modo gaji hte rai garot ai modo ni hpe ta she tsu hkra garum pyi yu tim, gadai mung n hkring ya ai majo, myit she htum mat wa nu ai. Dai ten hta, manam modo gaba got ai dareba langai shi hpe yu matsan dum nna modo jahkring ya sai. Raitim, dareba wa shi hpe grai tsan hkra n lu hto ai ngu sha dum nu ai

 “Hpa n ra ai, chyenan langai sha ra nga nngai.”Ma Li Ya tsun ai.

 Teng ai, shi chyenan gayat nna tsun na lam go, madu wa hpe daina de hkying sanit a shong e nta n lu du wa sai ngu shana na sha re. Jongma ni a zon re ntsa palong langai hpun da, zaibru jang hkan hkom ai bo zauhkai hkai ton re Ma Li Ya hpe htingra marang e, u shu ganu zon hkum ting madi apup mat sai. Bai nna, modo manghkang a majo, masin nji n gu nga ai ngu yang, zosi mung modo gata ko malap bang kau da nu ai. Modo gaba ko hkan ai num langai lom nga ai, buhpun sumli ai hpe yu yang hpyenla zon rai tim, ga shaga lailen ni go grai nan si mani bai rai nga ai. Shi Ma Li Ya hpe hpajet langai hte nba gasha langai ya let, shi a makau ko dung shara sit yen ya rai u ai. Hkum ting loi hkro hkra gatsut kau ai htom, nba gayop lawai hpun la rai, Ma Li Ya dung bang wa let malut pak na matu wanhkret sho hkret dat yang, madi mat ma sai. Makau na num jan shi hpe wanhkret ladon let shi ko malut zinghkat mi hpyi lu nga ai, shi a malut n madi ai zinghkat lahkong sha ngam mat sai. Malut marop dat ai hpang Ma Li Ya a masin loi zim nga wa nu ai, ga shaga ai nsen ni marang htu gasho ai hte modo gadu ai nsen ni she n na hkra gaba wa jang, makau na num jan yungdon hpe nten ko madi ton let:“Shanhte yong yup sai.”nga tsun shadum dan u ai.

 Ma Li Ya modo gata de gayin yu dat yang, modo gat ko sak n bung ai, hkumhkrang man nsam amyu myu re num sumpum mi, shi hpun ai zon re nba gayop hpun let yup pyo nga ma ai. Modo ting agatsi zim nga ai gata hta, Ma Li Ya mung lahkum ko hkintum dung let yup pyo mat wa nu ai. Shi hprang wa yang ningsin sin nga la sai sha nrai, marang mung hpong mat sai, matut nna grupyin grau gatsi zim nga ai. Gade na hkra yup kau sai hpe n chye mat ai hta n-ga, ya ten hta gara yang ko rai to nga ai mung n chye mat nu ai. Makau na num jan grai maja ai zon rai nga ai.

 “Anhte ya ganang ko rai nga ta?”Ma Li Ya san ai.

 “Anhte du sai.”Num dai jan htan ai.

 Manam modo nlung nyep ton ai wang langai a gata de got bang wa sai, gata ko galo da ai dum nta ni tso ai hta n-ga, agatsi a gatsang nga nga ai, yu dat yang maling mala gata na noku jong dingsa zon mung rai nga ai. Wang gata na mapmap nga ai wanpu go modo gata na masha ni hpe dan ndan di nan da nga ai, modo dung ai masha dai ni shamu shamot pyi n rai nga ma ai, hpyenla zon re num dai jan go ma bau rung na sara ma ni zon rai ta amying hte shanhte hpe modo yu na hku dingsi nga ai. Yong go sak gaba ai ni hkrai rai to ai majo, sat lawat ali ahti rai grai lanyan nga ma ai, wang na mapmap nga ai wanpu gata hta yong go yupdam dam ai masha wuhpung ni zon rai to nga ai. Ma Li Ya yong a hpang e she modo yu u ai. Ma Li Ya go masha dai ni hpe Mama ni re ngu shadu u ai, rai yang, modo yu ai shaloi rung hking pun ai masha kau mi manam modo chyinghka lam ko hkap tau la ai hpe yu yang go Mama ni zon n rai nga ai. Marang n hkra na matu rung hking hpun ai num dai ni shanhte a bo ko nba hte magap ya nhtom, shanhte hpe hpalen lam mi tsap len shangun nga ma ai, raitim, ga n tsun ra ai, loi lawan ai la-hpok nsen hte sha shanhte hpe tsap dingren nga shangun sai. Ma Li Ya shi makau ko dung ai num jan hte hka bra na shaloi, nba nhtang ya kau u yang, num dai jan go shi hpe hpun da u, wang kon nhku de shang wa ai lam lapran hta marang shing gang ra ai, chyinghka sin ai ni hpe ap ya jang rai sai nga matsun u ai.

 “Chyenan nga a ni?”Ma Li Ya san u ai.

 “She nga lo.”Num dai:“Wo de du jang, shanhte nang hpe madun na ra ai.”ngu tsun dan sai.

 Num dai Ma Li Ya ko malut bai hpyi u ai, Ma Li Ya go bambam nga ai malut kop gata na ngam nga ai malut ma hkra hpe jo kau dat sai.“Lam ko gun saup shakang kau sai yi.”Sha nga nhtom, num dai modo chyinghka lam ko tsap let:“Hpawang gaja u ga yo!”nga ta dingsi let maron nga u ai, modo hkom hkyem sai majo, kaga hpa tsun na ten n lu sai.

 Ma Li Ya nta gaba chyinghka lam de kagat shang wa ai shaloi, chyinghka lam sin ai num langai shi hpe ta lahkong hte aja wa ahpuk jahkring dat ai re go, Ma Li Ya dingyang hkom shang wa ai majo, hkpang jahtum e aja awa nga ai nsen hta“Tsap u!” Ngu maron dat jang she, Ma Li Ya dagup hpun ton ai nba gata kon shinggan de galap mada dat u yang, hkrit na zon re myisha hte ta layung madi ton nna, shi hpe hpalen len ai wuhpung de lau wa tsap na hku amying jahkrat nga ai. Ganing n chye di, tsap u nga ai shara ko sa tsap nang nu ai. Nta chyinghka lam gaba ko re shaloi, shi wuhpung hka nna chyinghka lam sin ai shara de gara ko chyenan nga a ngu sa san jang, chyinghka lam sin ai num langai shi a shingma ko gumhpuk nna, shi hpe masha wuhpung de hkan na matu lam madun let, grai kya ai manong nsen hte:“Nang de, hkon tsom, ndai ko chyennan nga ai.”nga tsun u ai. (Bai matut hti ga)