Hpungtang hpaji ginra景颇科普

Nmut lado hta shat hkan shalum la ai sha hpa myu 5

秋季与米饭一同煮食的5 种食物

时间:2017-09-25 10:41:03 来源:德宏团结报

  Nmut ta du wa jang go, gahtet ai ko nna lagyi ai de jau mat wa sai re nga yang, masha hkum hkrang gashung hkrum wa chye ai hte maren, shat kan mung chye gashung hkrum wa ai majo, shat kan ana ok wa chye nga ai. Lama dai shaloi shat kan shalum ya ai bo sha hpa ni tam sha kau yang go, shat kan hpe lakon shalum la lu sai. Haerpyin tsi mawan dakkasu jong tsi rung lu sha dat n-gun gok na tsi sara wun Kyin Yi go“Shat kan shalum ai ahkyak rai mali”shachyan dan nga ai, chyam yu yang mai ai.

  Kahkum si—Shat kan shanum ya ai. Kahkum si hta go namsi gyau lo lo rong ai majo, shat kan hta hpa n gasheng hkra na hku makop ton ya sai. Manap shat shatai na hpa malum ai shaloi kahkum si loi bang, shing nrai shana na shat da hta kahkum si hte funsi simai shadu sha yang mung aloi sha rai nga ai.

  Hulobu hkranghkyi—Shat kan hkumpai hpe ana htang n-gun jat ya ai. Hulobu hkranghkyi go sau ko byo wa chye ai bo sha hpa rai nna, shan hte shadu sha yang hkrak dik sai, shing rai jang shat kan shalum ai akyu rong ai hta n-ga, shan a manam pyo bat marop la sai re nga yang, sha yang grau mu nga ai.

  Hkrangkai—Shat kan sapsanap shachying ya ai. Hkrangkai go shat kan hpye shabung wa na hpe htang manga, shatkan sapsanap shaprut shatut makop maga ya re hta n-ga, shat kan gata na sainu ni hpe mung no shamu shamot wa shangun re majo, ana lu shadang shagrit shanyem kau ya lu sai. Simai ndai go shat kan shalum ai bo re hte maren, shat kan bung hpye ana lu masha hte sha tkan hte pu matut shara hpye bung ana lu masha ni hpe shachyan ya ai re, ntsin shup lu, sha-la ko gahtok sha rai tim mai ai. Nai sam—Shat kan hkumpai shalum ai. Naisam hpe go hpa malum sha tim mai, gabo sha, ju sha rai tim mai ai. Raitim saidui ana lu masha ni go hkum sha ngu mayu ai. (Sok gale ai Maji Htu Lung)