Jinghpo ubadi景颇法规

Miwa mung suthpom pati hpung tara

中国共产党章程

时间:2019-06-11 17:04:30 来源:德宏团结报

  (Shata 5 nhtoi 29 ya shani na do) Pati a asat tara jep rungdap №45 Pati a ginjo asat tara jep salang rapdo go pati a ginjo salang rapdo e woi on ai gata hta mu bungli htam galo ai re. Pati a buga tsang shagu na asat tara jep salang rapdo hte lawu tsang asat tara jep salang rapdo go rau tsang pati a salang rapdo lahkong maga de nna woi on ai gata hta mu bungli htam galo ai re, lahta tsang pati hpung a asat tara jep salang rapdo ni go lawu tsang asat tara jep salang rapdo ni hpe woi on ai. Pati a tsang shagu asat tara jep salang rapdo a ningdo shagu na mu jum ten go rau tsang na pati salang rapdo a mu jum ten hte bung ai. Pati a ginjo asat tara jep salang rapdo a hkumra zuphpong hta dinggrin rapdo, mu madu, ningtau mu madu lata ai rai yang,pati a ginjo salang rapdo de tang shana nna hkro ya shangun ra ai. Pati a buga tsang shagu asat tara jep salang rapdo a hkumra zuphpong hta, dinggrin salang rapdo, mu madu, ningtau mu madu lata jang, rau tsang pati a salang rapdo hta jom myut hkrum nna, lahta tsang pati a salang rapdo de tang shana nna hkro ya shangun ra ai. Pati a lawu tsang salang rapdo hta asat tara jep salang rapdo masan da na kun, bai nna asat rara jep salang masan da na kun ngu ai lam hpe go, shi a lahta tsang pati hpongchyom ko nna masa hta hkan nna dodan na. Pati a dap kying ganu salang rapdo hte dap kying salang rapdo hta asat tara jep salang rapdo go sarot na. Pati a ginjo hte buga asat tara jep salang rapdo ni go bung ai atsang na pati hpongchyom hte mungdan asuya rugdap de pati a asat tara jep hpung hte asat tara jep masha ndut ndang rai mai hprai bang dat ai. Asat tara jep hpung ningbo ni go dai rungdap na pati a woi on hpongchyom woi hpo at seng ang zuphpong hta sa du dung lom mai ai. Shanhte a bungli go dai rungdap pati a woi on hpongchyom ko nna madi shado ai hkrum ra ai. №46 Pati a tsang shagu asat tara jep salang rapdo go pati hpung gata na tek jep laksan rung dap re, lit madung go: Pati a hpung tara hte pati a gaga tara masa hpe makop maga,pati a lam yan,madun tara hte ga makyit hkan galo shatup sa wa ai lam hkan jep ,pati salang rapdo ni hpe garum shingtau nna ja ai tara hte pati gon hkang lam htu sit, pati a ronlai go maden hte myit masa hten run ninghkap mu jahkrup galo mat wa na hpe shangang shakang dat na. Pati a tsang shagu asat tara jep salang rapdo ni a lit tek jep, asat tara hkan, mara shut mu jep ai re, tutnong e pati masha ni hpe asat tara hkan sa na lam sharin shapan, pati asat tara makop lam dodan shapro rai ra ai. Pati hponghyom hte pati masha woi on ganbu ni mu lit gun hpai hkrat wa, ahko ahkang hte tek jep hkrat wa nna, pati masha hte shawa masha ni shok dat bungli hkap lajang, aga hte shadum nna san jep rai na. Pati a hpongchyom hte pati masha ni pati a tara hte gaga pati hpung gata na tara masa tot lai ai loi song ai shing n rai shut shanut ai zang mu no hpe jep jahkrup lajang sa wa yang, zangmu dai ni hta pati masha ni hpe lajang na lam dodan shing n rai dom kau ra ai. Pati hpung masha ni a shok shana hte hpyi shok lam hkp lajang. Pati masha ni a ahko ahkang hpe ama hkam ya ai. Tsang shagu na asat tara jep salang rapdo go gaga lai ahkyak shing n rai shuk shanut ai zang mu hparan ai nsi hpe, rau tsang na pati salang rapdo de dang shana ra ai. Pati a buga tsang shagu asat tara jep salang rapdo hte lawu tsang asat tara jep salang rapdo go lahta tsang na asat tara jep slang rapdo de arau tang shana ra ai. Tsang shagu na asat tara jep salang rapdo ni go rau tsang pati salang rapdo na salgn ni pati a tara tot lai ai lai mu chye jang,nnan do shong mai jep jahkrup sa wa ai, lama zang mu masing jep ra jang go, rau tsang pati hpung a salang rapdo de tang shana ai hte rau lahta tsang asat tara jep salang rapdo de tang shana dat na hku re. Dinggrin rapdo salang hte seng hkra ai rai jang go, lahta tsang asat tara jep salang rapdo de tang shon dat nna, lahta tsang asat tara jep salang rapdo ko nna nnan do jep jahkrup yu nhtom,no jep yu ra ai rai jang, lahta asat tara jep salang rapdo ni ko nna shi a rau tsang na pati a salang rapdo tang shana nna hkro ya shangun ra ai. (Bai matut hti ga)