Jinghpo ubadi景颇法规

Miwa gumsan mungdan tingnyang up aming

中华人民共和国主席令

时间:2017-05-08 18:52:12 来源:德宏团结报

  №5. Ginwang tsang a lahta de na mungchying sha asuya htingwang makop gon madung rungdap ni go nbung nsa maza htang maja gon lajang hkrat ai bungli hpe ginhkyom tek gon lajang hkrat wa na hku re. Ginwang tsang a lahta de na mung- chying sha asuya gaga seng ang rungdap ni go madu lit la nna gon hkang ai shingwang gata hta nbung nsa maza htang maja gon lajang mu galo hkrat wa ai hpe tek gon lajang hkrat wa ai re.

  №6. Mungdan ko nna nbung nsa maza htang maja gon lajang na logadat hpaji dinglik ai mu hpe madi shado, nbung nsa maza npot hte maza hkra mat wa ai masa maram, nbung nsa maza htang maja gon lajang sama hpaji hte lang rai ni shachyam shabra hkrat wa nna, logadat sama hpaji lang shadut hkrat wa nhtom, logadat sama hpaji hpe nbung nsa maza htang maja mu hta akyu jashon shangun na.

  №7. Sut magam dap ningsang magam hte gaga gatrai galo dut masha ni go ladat la shapro nna, nbung nsa maza wa na hpe htang maja, sharam kau rai ra ai, tinang e jahten shaza hkra ai rai jang ubadi ko hkan nna mara hkam ra ai.

  Mung shawa masha ni nbung nsa makop myit sharot shaja la nna, wanhkut nau n mong ai, sharam sha sharam lang ai nga sat nga sa ladat lang hkrat wa nhtom, madu ko nna nbung nsa makop lit gun hpai hkrat wa ra ai.