Jinghpo ubadi景颇法规

Miwa mung suthpom pati asat tara ari jo tara nambat

中国共产党员纪律处分条例

时间:2017-03-25 10:57:27 来源:德宏团结报

  Do gaba masum Malom tara

  №130 Mungdo gaba, madu uphkang ginra, tengtok gon hkang myu shagu na pati rapdo ni tara nambat ndai ko hkan, madu ai mu htam mu na mabyin masa hta hkan gapyon la rai nna madu shara hte htuk ai tara mai dodan lang ai.

  №131 Ginjo hpyen mu pati rapdo ni tara nambat ndai ko hkan, Miwa mung mungchying sha gaifanggyin hpyen hte Miwa mung mungchying sha laknak sumro balik hpyen dap ni a mabyin masa hte gapyon nna, malom dodan galo shing nrai madu hte htuk ai dodan ni galo la mai ai.

  №132 Tara nambat ndai go ginjo asat rara jep pati rapdo ko nna tsun gabyan lit la ai.

  №133 Tara nambat ndai go 2016 ning shata 1 pro 1 ya shani ko nna lang hkrat wa na hku re.

  Tara nambat ndai lang hkrat wa na shong e, shangut shakre sai amu go lama gahtap jep gahtap dinglun ra ai rai yang. Dai shaloi ten na dodan shing nrai tara mai lang ai. Garai n shangut shakre ai amu rai jang, lama mu byin ai shaloi na dodan shing nrai tara hta yu yang shut asat tara tot lai ai n re ai rai yang, ndai tara nambat hta go asat tot lai ai bai rai jang, dai shaloi na dodan shing nra tara hta hkan nna lajang na. Lama amu byin ai shaloi na dodan shing nrai tara hta go asat tara tot lai ai rai jang, dai shaloi ten na dodan shing nrai tara ko hkan nna lajang na, rai yang tara nambat ndai hte asat tara tot lai ai n rai shing nrai masa n song ai hku lajang na hpe go, tara nambat ndai a dodan ko han nna lajang na.(ngut sai)