ivj ik/g ovs qkf傣语文化

'kf ikf olzf i;g 'njf jnjf ]xeg hma pmg h/d

诗歌

时间:2020-04-10 09:45:02 来源:团结报傣文  

hlza 'njf ilj 'njf i;g tnyg jkg ekg rcea j3zg enyg ]ms pmg h/d i/d ]ls olg hkzf u3of w3og jkf qv q3o i3o qx/ ekf rcea ]cyg ]j ucyg j3zg tnyg jkg tkf 'mf 'k rkf ies ekf wy 4mf wxeg ]xeg ukg jxu tnyg jkg wy wkf r;a ]3u ycg pmg jkf qx/ uz qz q; [;f ucyg ]j j3zg tnyg ekof i3oa ikzg rnyg i3o uby jkf qx/ uz ies ekf 4mjf ies ]cyg ucyg h3og i3og ukg wk j3zg umz 4ef j3o ilja 4mz hbzd ex/ i3zg jxu ];d enyg j3zg i/d qmog 'kf jl ik/a 'k/a icyg jkf uxy rvyg hta wk 4kf ikf qvyg hod t3o 4ef j3o wkuf wkj ukj pmg jkyg rxef hkeg i;g tkyg qvs 4xz ekf jxu jkz 'keg 'kf o3/f j3zg enyg. rlzg q3of