ivj ik/g ovs qkf傣语文化

qns ecyg e;f i;g uxtf P;d qmog rxtf wkza hvyg

民歌

时间:2020-03-27 09:06:36 来源:团结报傣文  

ns hng qkog ixg 4z ok pk/g u3o P3oa hk ykg wkog 'es ikog pkog iya Plf ixg,ilj omyg olg hkzf 'kzf qxtf enyg hld und u3og iyf 'nd pva ily tj P;d j3zg elf Pn/g jl plf j3o Pcyg 'k ixg. qns ecyg Px/d ixg u3og iyf rya tmtf P3/d ykuf ix/ qx/g okyf tk icy ocyg uzf ikyg o3yg ixg, wyg 4z tng 'va pk/g i3ya '3uf j3y tk eczg rczg jvz h3ys i;g w;g wky oky uxtf rzf u3og qxtf tyg P3yg Pn/g h3yg uxtf j; qmuf hbzd 'k ixg. pk/g hka wkog ixg jx/g 4z 'xya en 'kea hkog rzf tkog imog pcoa qxtf ixg,rzf P;d j;d j/ u/ icz h;d ixt u3zs tcz Pk tk icyg u3og iua extf Pn/g ilj i;g uxtf rkg ekg 'k ixg. pk/g ule tbyf ixg jl en 'kea hkf jkf jl 4byf 'xj jvz ivua rnzf t3o wmg ixg,qyf P;d enyg j3zg '3zg umz 4mz Pk/a 'k/a q; hktf ixzg pmg Pn/g tyg wmg j3o u3og 4md 'k ixg. wvyg ics qk/g ixg ucj unz j3o u3o pk/g e3oa ikj ik/g 'kea hvyf ixg,Pog i3of t3os Pcyg hta hmyf jl qmyf u3os e3og Pvyf Pn/g P;d yvzg qxtf jl uvyf j3zg 'og 'k ixg. Pmtf h/a jmyd ixg Pms Okys tkyg umz u3of e;f u3og iyf ';f i;g imyd Pog jvz ies wxtf j3y h3og ixg,'ld i3of rxef '3uf 4o hkeg jl wkeg i;g ileg tcyf pta P3og Pn/g P;d u3og ixt pmg hxyd 'k ixg.