ivj ik/g ovs qkf傣语文化

ux/g ucs hk/a h3og imyg omyg iko heg jczf e3z

民歌

时间:2020-03-13 09:37:12 来源:团结报傣文  

rbya Pkya uv qeg ixg omyg hk/a hny e/s icy Pvza 'cya evg pcya omyg i3ya iko heg yeg i;g ekog 'xzg 4xyd ekj exzg 4lj qkf ixg,rkf i/s u3jf tyd iyd jks 4lj jks rkd ux/g i3ya q3y eczg ucz qco hl/f ikef !* ukt tmf w3j eczf ekf Pn/g 4k hkf & ozg 'k ixg. j3zg P3oa 'xya tnyg hxzd ixg u3og iyf ilj ekjf jxzd 'lja Pn en hvyf ik/g i3ya ixg, qxeg Ok/f `wvd tk/f wvd ilf"tv wlf % tnyg wy rnyg tod pcoa P3yg Pn/g O3yg ik/a iko heg r/d 'k ixg. 4xyd ucs hk/a ixg iea ik/a 'k/a h3og % ukjf ^ 'vua uk/ wy yk/ yk/ evg !! tnyg jkg ukg ekg @ Pmya emog hny h3og tod r3og rxyg Oxyg e3z 43za jktf ixg,rzf P;d h3og hk/a jl 'k/a jl ukd ekg 4ef pkd 4ef rktf Pn/g 'k/a hktf j3zg jbzg 'k ixg. tod rbya q3od ixg t;d h3yg Pl/a ux/f 'x/f rczd q3y eczg 'xya ukd 4lj qkf ixzs ivj ovs qkf\jks hk/a\imf rxy ixy i/a r/a jkf jl hkf Pbyg rkg ixg,'es wyg umz ux/g evj '3/f Pn/g iv tv hxuf icz tnyg enyg jks ekj evg 4ef ok/g 'cg Pn/g 4k ecg jczf q3eg O;f tms ixg. iea 4k ikg ixg ucs hk/a hny qkj\hny rkt\ikt ieg jkg 4mjf ukg qkj emog i3ya emog e;f ixg,wyg evg hny ily tkyg e/\hny jvz tkyg wces emog iv emog hces izs iea w;f Pn/g ';f tme 'mg tkzg o/s ixg. evg qme wkd w3jf wkd wk ixg wkd ilu ikd qme hkf h3za tk\wxes plea 4mjf h3og jk qme okd 'xtf tvz ebg ixg,hk/a qme hxya 'cya icyg O/g jlf iyd tyf y3og pnza j3yf hny w3yf 4mjf hny tbg Pn/g ukg qme jxyd wbg ilj 4xzf 4mzd i; ixg.