ivj ik/g ovs qkf傣语文化

qyd hkef qkef ums Pms rys w3og jkf

民歌

时间:2020-03-13 09:22:06 来源:团结报傣文  

ok tv ix/ P3oa i3j wlyg jlyg qzg ezg Pza ekog heg yeg pcya t3y enyg jkyd ixg,wyg Pza ixya i3ya ies ekog iky 4kog Oka jcuf hkyd hkyg umef 4vef qme omyg 'xzg o/s ixg,u3zs ekg qme Pbya rbya wkog ekog ';a p;a Pza p;a w3og h3og iea heg qm em omyg wmyg qlg elf ikg exzg Pn/g enyg 'xzg e3z j3zg hxzd ekjf hod tod ies 'es 'czg jxzd Pos ixg. qyf ok P3oa hxya ixya ';a ies tnyg tog ixg,ix/ 'cya ix/ ely qly Pky evg yog e/s Ona uog yog wxzd tkf 'mf o/s ixg,qme en Pbya ikjf ukjf jod qod qxyd unz wxyd pxyg 'byf 4byf e3z t3z yod hlza 'cya qod 4lg tvyf Pvyf qkys izg e3og i;g enyg i3ya j3og qef umf 'kj 'mf P3oa qod ezg evg tv ina ix/ i3ya omyg qod ekyg evg izs ixg. jeg i/s rbya ekg uv ila jef pkf wkg qkf wct tzf ikf ekg tod ixg,omyg i3ya olg hkzf 'kzf 4xjf exjf ie 4ned oog 'od omyg qod plta u3of qns ecyg P3of enza wny ukzg jleg izs ixg,wyg 4z uzg qxeg Pxeg Oka tk il Plg iy j3y h3og r3og pcoa i;g uxtf wxtf umz Pk ekg ukg j3of u3of umz uleg Pn/g i;g ileg ekt ija r3zd 4ef ux/f e3e Pcyg 43zd hkd ixg. jeg i/s tnyg jkg Pkg pxj rxj hof qxeg tczf 'bf\'nog qv jl tv jxyg u3o h/ ima tkzd exjf h3od ixg,qng 4z i;g tnyg q3y j3od jl icz tcz jk/f Ok/f ukd ikd qmyf ymy hxjf i3of exjf uz P;d j;d j/ i;g P/ u3og i/d rxef q3od jl plf elf iks Pkg qng i/s ixg,u3og h;d tyg o3y w3y wky jky uky iky pmg jl wmg u3og i/d tmtf pxea yxea 'og Pnzg Pog eog jya 'ya jxg 4ef qky wky u/ hbzd i3yg 4ef q; 'ng Pn/g eng ekg jxg 4ef i/d P/d jkf jxg 4ef ixt iyf hlza 'vj qcg iea ecg tod ekg 'xt Pos ixg. jeg i/s wy uz pkj wkza Pnzg Pn/g 4xjf enyg qod wkza ekzd Pos ixg,tja i3of rxef hkeg i;g ileg exjf ima tkzd hkza t3of j3o tkyg umz hbzg u3of tv ekzd enyg Pos ixg,'ld i3of rxef '3uf 4o hkeg rxu '3uf rxu jkyg umz ikyg jxg iv umz pva jxg ik/g qk/g wvyg hvyg '3og P;d u3og ixt 'ma jl hk 4ef Pba yog Pn/g enyg Pog qof hta ums pmg hxyd qyf umz enyg ukf ikf 'vf evg uv i3og Ixys tms ixg. qyf ok ukd ina ikt hkeg px/g ixg ozg ux/g jxg P;d rktf ozg jktf jxg P;d wmz umz hcjf jxg P;d P3za uky e3z wy P;d evg 4vg ela poa jxg wy i/d t3uf Pos ixg,4z ok ins qvf uk 'kd 4kd ukjf Pcza jkyg 4kyd ilta iod i;g '3uf jx/g j3o Pk ekg t3uf q3od e3od P3oa Pog rxef hkeg okzf '3of ukof wy 'og tva Pmtf 'ya jxg u/f hza uk ibya jog rxef hkeg ukd ina tkzd uz Pog hkd ixg.