ivj ik/g ovs qkf傣语文化

jl hxjf 4xjf ekf qx/ rcea Pcy

民歌

时间:2020-03-13 09:19:22 来源:团结报傣文  

jctf hma pmg ixg 'mya hkeg wkeg i/a w/a pcoa ix/ wcoa jlyg tmg jl Pnzg wmg P;d i/d ovy rxef ixg,ekof ok tv t3y o3y elf t/g wlf 'kyd hkyg jz jl wxef Pn/g rxef '3uf 4o hkeg 'k ixg. Okys pmg hxyd ixg hkog en uxyd rkg Plz iyf i3eg uof exjf ilz 'lzg jkf jl Plg ixg,Pog 'ld Pla rxef qxef q; hkeg P3og i3og '3of i;g qnzf Olg Pn/g u/f pvta pcjf 'k ixg. rlys enyg ekog ixg Pkog 4o hkeg hmf hkeg ekz jl wkz pta P3og P3of jkg r3og u3og jled jl hkyf u/ tkyg j3zg ixg,wyg 4o hkeg hkya hkeg t/g O/g uz wz qlg jl Plg ozg ilzg Pn/g jl j3zg P;d rxef q3od 'k ixg. i;g ekzd Ok/g ikg r/d ixg evg j3zg yes rvyg 4vyg hkyf rkt O/g j/d icyg Pn unyg rxyf 'kyg okyg ixg,jl ozg tzg ek/a jl 'k/a 4k qxyg pmg rxyg umz Pba umz Pka hka jxj u3og qxtf jl Pnzg hkys h3za tkyg Pn/g P;d jkyg ixt pmg hxyd 'k ixg. uz plza ik/g ixg