ivj ik/g ovs qkf傣语文化

w3yf ykzg i/d qxeg hkzg 'kyd tmf

民歌

时间:2020-01-19 09:12:22 来源:团结报傣文  

rbya Pkya uv ekg ixg h3yg Pkg ukg q; ukg h3og ict hza P3og jkz tmf ixg,uzf qxeg Pxeg uxy ies hkeg 4z ok`u/f ibeg tk ek/a,txyg 'k/a jkz rkeg"jta tkeg jkf hkj emf Pn/g jkz tmf 'kyd Pkya h3yg 'k ixg. Pkya uv tod ixg jkz ija ika h3yg yod Pog uxy ixy pkzf jkz ykzg ixg,i;g jk # inz ynz 'kyd @* emog P;d qmog pkzf qxeg hkzg Pn/g u/f P;d wkzg qnys q3od 'k ixg. qno qkyg umog ixg tmf 'kyd w3yf ykzg 'ld P;d qxeg hkzg ict hza qmog wy rx/f ixg,tva P;d hny 4xjf t;d h3yg u3og iyf exjf j3of 'x/d Pky iv 'vg 'x/f Pn/g rx/f ies ect ekg 'k ixg. w3yf wcu h3og ixg Pxys qb wvd Ok P;d 4ef pkd rvyg uxy ixy jk/f PNzg wmg ixg,i;g jk % uv tva umz omyg h3og r3og ukg 4k ikg iyf ies hmg PN/g i3zs wmg jkf 'k ixg. tos r3og jkz elg ynzg ixg qno Pog jkf Pu Pxys w3yf ykzg 'kzg ymd Pmd ekg ';f i;g t;d h3yg Pog ixg,jczf umz w3yf wcu 'nd h3og 4z w;f 'va unz ynz 'czd iczd ika hka i/d '3oa ynzg 4ef qnys 'og Pn/g h3yg Pog i/d qxeg Pkyd 'k ixg. j3zg P3oa q3og jz tod ixg en tmf yod rkt qct ileg '3of P3oa 4lg ixg,qng 4z qku qkg ukg q; i3uf qxeg qno o3/g 4mjf qnzf Olg Pn/g jxu elg ynzg qkef 4kyd 'k ixg.