ivj ik/g ovs qkf傣语文化

Pj 4vd 'v ixg 'vyf izs qk/g jo Pba qlg qky jk/f tkzd '3uf iv j3ua 4mjf hkeg w3og

山歌

时间:2019-07-24 10:49:15 来源:德宏团结报  

  Pj 4vd 'v ixg 'vyf izs qk/g jo Pba qlg qky jk/f tkzd '3uf iv j3ua 4mjf hkeg w3og ixg,wkeg iza ixys e;g wyg 4z uz tyg plza ';a ikyg r3og P;d 4z qk/g jo P3of qmzg h3og Pn/g 'vyf ikoa ikyd 'k ixg.

  Pxea Pmog ynzg Pn/g wkeg iza e;g qk/g wyg 4z uz '3oa uz ynzg ikt hkeg qnzg iea ikf ixg Pn/g,Pkya inz wyg jkf evg qme tva uct 'ct qkf Pkj h;d i/s jl en uxyg pkf uz ekg 'k ixg.

  pmyg exjf h3od jkuf eky Pn/g,'vyf izs jo ixys wyg jkf ixea Okjf 'nd Umz Pky 4z e;f 'kyg 'kyg ixg,wkeg iza jo ikyg wyg ok tva i/d tyg e;g qk/g wlf P3e hkyg Pn/g t3of q3o 'kyd 'k ixg.

  qkeg Pmog 'kza Pn/g wkeg izs 'xya Pkg hkeg okza ebg 'kza tkyg ucyg Pj Pcyg Pcyg jxg wkf ixg,Pky iny jo ixys jx/g jkf exyg ok tva i/d tyg qk/g jo 'kyd P3e tv uxyf pkf P3e hkyg 'k ixg.

  e/d qkef tnj ixg 'vyf izs tkyg Pj uv ixys Pj inj Pj ief 4ef pkd Pj t3of ikd iv jz '3za 'xtf '3og 'kza ixg,Pba ixg qlg P;d tkyg ucyg icyg rxya 'xya jo tyg e;g pktf jx/g wkza Pn/g und und 'k ixg.

  Pxea Pmog ynzg ixg e;g qk/g evg '3oa evg ynzg 'kyd i;g Pnzg tmtf wlf Pos ixg qyf P;d e;g uv q; ikyd 4kyd 'cya unz e3oa jlf wkza ikyg 'k ixg.

  pkg e; pja PN/g ucj ok pja 'moa qvog yvog 'xed Pbya qvog qvz enf Pos ixg,qyf P;d e;g qk/g q; ikyd 4kyd 'cya unz Pxea Pnf wkza ikyg 'k ixg.

  4xzf wxt ivyd tkeg uk/ ixg e;g qk/g qlg jkf qkf 4o i/d yk/ yk/ tnja hkt wkza ieg Pos ixg.qyf ekg 'kg u3y 'kg okyg 'cya ikykg ux/f u3y teg Pn/g pktf wkz 'k ixg.

  Pxea 4vy ieg ixg jo heg tva ekg wxzg u3y wxzg teg h3od hkeg heg ind ekf ixg,tja ekg Pu P;d e;g uv 'cyg 'xzf end iv jxg wkf qmg qkg 'k ixg.