ivj ik/g ovs qkf傣语文化

 hvs tkyg uvo 'x/f 'x/f 4xz rx/f pkj wkj pkza

山歌

时间:2019-07-24 10:46:50 来源:德宏团结报  

  

  

  qm 'cya ekzd ixya hceg ixg hoa evg hxya 'cya i;g uceg Ovyd plg jceg tms ekzf ixg,4n 4z qxeg uxy ixy ucy '3za ekzd i;g tkyg tkzd ima uz qxeg 4kzf Pn/g hja pkzf ekj evg 'k ixg.

  ixya hceg ekzd ixg en 4xz tkzd hkeg ikt unz jczf ekt pcyg ixg,jxu un ekzd pkza 'kza tled 'kza '/g Pkyd uk Pmtf 4k/d tef yk hkf ozg icyg Pn/g u;s ixya jkyd o/s ixg.

  ixy hkt hceg ixg en 4xz jx/g i/d Oja uceg 'xj Pka uk Pka iceg Px/a jkuf ixg,eky ozg qme Px/a qme uk 'xj Pka i/d iyf ok tme Pkuf Pn/g teg 'kuf P3oa 'k/g o/s ixg.

  wkeg qyf i/s ixg ekzd tv r/d hkj Okzf evg i/d 'k ixg.ixya qm hceg ixg qyf i/d umz ekzd e3z i3oa e3oa iceg '3oa iceg ynzg jl ozg qnzg wy rx/fixg,umz ekzd hnj jk unz ok ekzd hxtf Ozd Pky wny 'kza hx/f Pn/g ekzd rx/f wkj wkzg 'k ixg.

  ixya i3ya ies ekog rzd ixg evg wlf jzd 4vzg tv ixya w;f ixya hceg ixg,qyf i/d umz ixya ekj evg qvg ucg 4k ecg pkzf jkz jceg Pn/g iceg Pza h3za tkyg jkyg pkza ekzd 'k ixg.