ivj ik/g ovs qkf傣语文化

O3za P3oa uv i3yg ekg 'cza ieg w;f hmoa rkg i3of ekg

山歌

时间:2019-05-14 16:58:24 来源:德宏团结报  

  Pxeaqkegjkgixg'k/aO3zaP3oauvi3ygekg'czaj3o'czaiegi/dhmoarkgP3zu3yfPosixg,wmediljlrkysjltvivPksivP3z'cog'lzhmoae3zfeldwxttbytygt3yfP/givrkgu3yfjleldPosixg.

  O3za4xzfikdP3oauvixgtxwygiv'vaOlzfjlemog'kixg,umsekgivq3eg'czaj3o'czaiegi3egPegjczfhzaqmogPn/gw;f'lyaeldh/sixg.

  ecogokyfwmedivivicgPzatyghny'xedivpxes4xedjltvhmoa4xzfjlPlgh/sixg,ivq3eghnyhxya'bz5kzgenzaiyfq;4kzgjczfumzplgivrkgu3yfjl4xydh/sixg.

  pkgPxeaq3zaixgi;gikgi;g'3zatxekg4vyunyi/d'k/aO3zai3ygwxzf'kixg,ivPjpjajktfpjajcyujtcyPx/dPxyPcyieaixzgPn/gj3zgikg4oezghk/aqxzfumz'3oaynzg'kixg.

  O3za4xzfikdP3oauvixgt3/gile/sekjftkjf'x/djxesixyfPx/djltvhmoatleftkw/gPosixg,ivq3egpjaok\pjaikeapjaezaik/aemogjczfhzao/gPn/gu3yfjlt3zdPos'kixg.

  O3zapxjf'czaexjfwkdqyfjvixgO3za4x/f'lya'x/feldjltvPbajczf4kikgh/sixg,Pbaekgivq3eg'3zapjahkywjahky'lzgqmoge3zge;fhmoarkgPn/gyk/q;j3zgPogek/fekghodtmsixg.

  jxzdqvyfjkixge/selzft3zd'czahktxekgq3egi/dPkfO3zai3yg'kixg,umsekgivilivt3/gekjfqxjaekjfivoaekjf43ogi3ogh3zg'czaj3o'czaemoghzaqmogr/fOnau3ygPn/gtxekgqxegi/dhvyfO3zatod'kixg.

  ikygj3zghjaixgjegi/su3yq;ikygivtygqngq3eg'ngi/dt3ogpjajkyukyfPosixg,hvyfh/spjarnzfpjaix/evgwlf'kydhbthx/ik/awkyfPn/gu3yq;Pogjkfinjt3og'kixg.

  h3odjkufekyixgO3zaPkfwegjkft;dh3ygjkyj3zg'czajczfq3egtxzgh/sixg,jxuPogevgP/ivikgexzgu3yq;j3zgenygtygik/aPmtfhjahxzgPn/gpkzfjk'kyd'kixg.