ivj ik/g ovs qkf傣语文化

Okjf hkeg wxyd hkeg jku qyf i/d

赞美现代

时间:2019-01-09 11:12:58 来源:德宏团结报 

 P3oauvtmgekg'mzdtkygjkgined'xyf

 i3eg'3ofokfw3ofukdtkygPxyfuvoekg

 tkfqlyfuogekgwyok/g'kghod4xjf

 jkguzftodhbthx/jlhxjfpxjtkyg

 tnygjkgPkgPogPn'kygokygi/d4vy

 e/sw3ofe/sqvywy4oPmtfOlzgO/g

 iese3ofiesw/g4byfenygt/grx/fpkj

 qkj'jqkj'k/fek/fqkjikjiegjkg

 o3/'vzf'nogqv';fr3yaukgjlj3os

 jvzily'lygqkgp;a4ef'3os'vaPnzg

 enozgqkefqkghkfozgqnzgu3ofekj

 p;a4efjvzevgixywlgukjryaukg

 jx/gjmjixyemogumofozgjkgwlfiv

 ixysuvjltvPjOlyaelftygik/a

 qxeg'k/aekjevg4efhbzghk/aqkef4kyd

 ixypkzfixy'kydu/fP;dikydyoa'og

 jkuwkegivykeg';fq;Pog4efpkdtks.