ivj ik/g ovs qkf傣语文化

‘'xya uvja uvja r3og hbzd 'k o3og tby 4xjf

瑞丽大发展

时间:2017-04-07 08:16:18 来源:德宏团结报  

                                  (hkeg ekjf) rlzg icyf

  rlys ekog pxya ixg ikt rxya 'xya uvja yvja [k/g tks i3eg wk/g oky exjf ixg,uvja iny enyg hxza uvja iny enyg ozg jzg imo ]3e uxyg 'xjf ]n/g exjf ];d ]og yvzg 'k ixg.

  ekog 'cya yod ixg evg pcya qod ]ng emz ivyf uczf ina h3yg ixg,];d 4z 'xya uvja yvja r3og P3og ima 4byf ekj ]3yg ]n/g h3yg hod 43zd 'k ixg.

  wvd hnd icyg ]vg ixg ixy 4kyd wkog ]vg wyg 4z rczd evg jvg ekj p3of ixg,enyg 4byf t/g 'kyd ]nzg tcj ]kyd enza wny ]yg t3of ]n/g qme tyg i3of 'kyg heg 'k ixg.

  enyg hva rzd ixg ukyf pva P/d 4ef jzd ozg en rkf i/s ]n u3of e3z 'ng ixg,wyg evg tcj jk t3of wvzs ikzs evzs hkys '3od wczf 4czf emz iyf qnj ]ng ]n/g [ng tv r/d 'k ixg.

  enyg ozg qeg ixg ukyf icya emz yeg qe ]veg ies hmg ozg i/a pkf ixg,h3za tkyg rbzs ilys jko 'ld\hnof jld j3of pvf 'vf h/s evg 4k/ ]xea jkf ]n/g unz q; ukf enyg t/g tms ixg.

  'xya uvja wxzd ixg emz 'lf hxzd i3yg t3y ]3yg 'xyf hxza 'xzg ixg,ukg qme 'k rmg wmg ynzg ozg qnzg 'lf rbya 4byf ekj exzg ]n/g ixzg tleg r/d 'k ixg.