ivj ik/g ovs qkf傣语文化

qm omyg enyg ekog ]ba hkj emf tva tmf 'kyd jkz pkzf qng i;

瑞丽建设日新月异

时间:2017-04-07 08:13:35 来源:德宏团结报  

                                        (hkeg ekjf) 'bf rxzg

  omyg enyg ekog ixg qxeg ]kog hkj hk/ ik/ ]ky '3og u3og 'es hbzg ]3og jkz e;f ixg,uv i/s i;g hl/f qnzf 'md\wnzs tkf o3/g wczs 'es jle uxy 'kyg ';f ]n/g 4k rkyf e;f p;a ezg 'k ixg.

  qng jkz jmod jku q3od ixg rvs 4xjf ixy rlja h3od emog iv tva pkzf jkz qxeg ixg,]ba pkzf jkz ukf 4lj qkf '3oa ynzg ozg qnzg ekof evg wxeg ]n/g ]xeg jz hbzd 'k ixg.

  i;g qm omyg ixg tva ]ba rkg emf tmf 'kyd ]kyd umyg ];d iv wmyg rlja emof ixg,jkz h/a jkz jmyd ];d ies imyd jvz iv tv imf 4mzd rxy umof ]n/g ];d jmof q; unz ekg 'k ixg.

  jkz 'xza 'yf ixg ];d enza iyf jky q; 4k rkyf umz plg ixg,qme jkz hny hxya 'xya 4lg ileg elg ];d evg 'lg ]n/g '3of w3ya hbzd 'k ixg.

  jkz wkj wkzg ixg i;g hkzg jmd wkj u3tf pkza ];d wkza p;g qmog wny pcya 'cy enyg ]mog uxy ]mtf ixg,i3of qxeg hvyf iv wkeg ykeg rkeg uxy ixy e;f [;f 4kzg jkf txea emtf ]n/g u/f tmtf i;g ]yg o/s ixg.

  jkz pkzf 'kyd hxuf icz ixg omyg ekog jl qkog 'ld j/s ocz ucz jk/f uk/ tnyg ixg,4o 4byf ]3e ]xeg qxeg uxy ixya tog ]mtf umz wnyg ]n/g pkzf 4lj qkf 'k ixg.