ivj ik/g ovs qkf傣语文化

h3za tkyg jkf enyg ukyg u/ iv

村庄道路真好

时间:2017-02-07 16:50:14   

                                 (hkeg ekjf) rlzg icyf

  rlyg ekog ikg ixg ]kg ekg rbya rxya 'xya ix/ jxyg ]lyg t/f h3oa elyg u3zs jkf ixg,tv r/d i/d qb enyg ukyg wlf tkyg ukd 'za ix/ ely 'kf ]n/g tl jkf ]za ekg 'k ixg.

  okog 'cya qod ixg ezg umz yod 4vy ix/ jku % ukjf wk ]kzg ixg,tv ]veg ies hmg [kya evg rkya exjf img ukzg ]n/g qyf i/s unz Pxys ix/ hna ]cyd 'k ixg.

  qod pxyg enyg ixg ukz jku Pn ]nyg ezg qod wlf ]3oa enyg uk tle (jxyg y3og) ]mtf qod wxt 'xef ixg,rkf i/s r/d evg h3za tkyg 'kea 'mzd uzf ix/ emz u/ iv imu qxef ]n/g ix/ 4xef ictf tcyg ozg izs ixg.

  jleg [kya rod ixg p3og iks qod ]ls qcy [k/a exyf uxyf pxj 4xjf ixj u/ h3za tkyg ixg,en qos u/ wkuf ]kuf 'xyg imu qxeg 'xyg ixyg ]3/d i3y ikyg ]n/g wkuf ok wkuf ]os ixg.

  t3y enyg ukyg ixg rkf i/s jl 'mzd h3za tkyg i/d 'kyg ikyg u/ umof ixg,jl 'mzd jl 'nf ivz pva ikt ukt hod rbya ix/ 'vof Pn/g jl qvof yk/ ]kg tms ixg.

  'kea hka ]3/d ixg rkf i/s umz '3za j3/d ixes ]xu jl hlef ukyg enyg ixg,enyg [lj enyg ukyg tkyg iv evg ekj hkj jkz 4lj qkf tkyf ina ekf ina wnyg ]n/g enyg i; ekg ]za jxg uxg ikt wxyd 'k ixg.