ivj ik/g ovs qkf傣语文化

ux/g qmy omyg ekog i3ya

赶摆

时间:2017-01-11 17:14:26 来源:德宏团结报  

                                    (hkeg ekjf) rlzg icyf

  rlys ekog 'xzg ixg unz ok enyg iv ekj exzg 4byf 'xzg uxzg 'mf 'kf ixg,ely il jl en j3zg jks 'u uks rks inyf hxzd i/a ixy jl hkf Pn/g jo jkf e;g ekg 'k ixg.

  ux/g qmy txzd ixg 'koa ekof hxzd 'xzg txe ]veg [yf ies unyg ixg,he ekg ]kg ]za [/g 'cya icy Pxya ]n rxya ]veg pxyg jxyg 'kyg ukyf e3z qnyg ]n/g wnyg i3ya ekjf hkeg hxzd 'k ixg.

  uky e3z qnyg ixg [/g unyg Pnyg ';a ]3e e; emog t/g hxzd Pveg ies hmg i/g uky hcjf ixg,tmg tv ]3oa ekog tkog rbya ixya tog Pog ]za ozg tmy 'my rbya enyg hxza\enyg ikd jl ik/a ukd ekg hx/ ixya ucjf ]n/g ]3e ecjf qmy ux/g 'k ixg.

  evj '3/f hxzd ixg enyg 4z ilj ekjf ilj tcy jxzd ekg e3z '3zg umof qmy ux/g ixg,ilj tv enyg tvyf enyg txya 'vua 'xya uzg ikg enyg ekz jxd ekg ekjf hkeg px/g Pn/g qmy ux/g r/d 'k ixg.

  e3z ux/g jbzg ixg 'kea ozg 'xya hbzg qky hkeg 'cya heg ibzg tyg 4k/d jby\4k/d ixya ybzg hkeg Pxys wy rktf ixg,ekg umof ekg e3z ekg uzf jkd wxuf w3z '3za 'ktf ]n/g u3og iyf jkyf ]3oa ekog 'k ixg.

  ]j 4ef qkzd ixg rlys ix/ P3oa 'na 4mjf ukg !9 ekzd ukzg qme elf qm jktf ies heg ixg,t3o ekg uz 4mz uz ]cyg ocyg jxy uzf jeg jeg Pn/g 4mjf ik/g jkd i; ixg.