hkof e;f傣语新闻

w3yf jkz 'es 4o '3oa ekg qx/ rcea omyg enyg hxza hkj pma jkz ]ms [kys tkyg umz e;f uxtf qmuf

芒市又获爱心企业和社会团体捐赠

时间:2020-03-26 11:07:24 来源:德宏团结报  

tkyg umz e;f uxtf qmuf u3of umz 'ma,w3yf ykzg omyg enyg hxza iea ik/a rzf ]bef jz 4o '3oa 4o tkyg jvz ekg qx/ rcea [k/f jkz ]ms [kys tkyg umz e;f uxtf qmuf,ixy Pmtf tkyg uxy hoa jczf i/d rbya 4k ecg omyg enyg hxza wxyd w3og.inz # i/d !^ ozg,w3yf ykzg hxd qcy j3y 'b 'es 4o '3oa !% elzf hx/g tyg 4z rxu '3uf % elzf 4z ekg qx/ rcea jkz ]ms [kys tkyg umz e;f uxtf qmuf omyg enyg hxza.plyf i/s umz uky 'k rkf '3oa ynzg izs.