hkof e;f傣语新闻

wvzs ikzs 'nzg o3/g wlf omyg hlz evzs ]xys hk/ hl/f wvf jkz pkzf 'kyd i;g ekzd '3za

省委农村工作会议在昆明召开

时间:2020-02-27 11:08:34 来源:德宏团结报  

hkof 'k tkyg ]og inz @ i/d @ $ ozg,wvzs ikzs 'nzg o3/g wlf omyg hlz evzs ]xys hk/ h3/f wvf jkz pkzf 'kyd i;g ekzd '3za en @0@0 uv i/s. 'nzg o3/g 'l qvf 'nzs hod tns hod uky hl/f i3ya uxj i/s, 4mjf 'es wlf i;g hl/f i3ya tkzd hkeg,uky hl/f i3ya umz 'nzg qkyg wxzg 'nzs [kd yes rvyg. hl/f i3ya uxj i/s rvs 4xjf, en @0!9 uv izs,enyg wvzs ikzs Pmtf qxeg uxy qxeg ixy tkj 4kzg tkyg q3y wky\j3od olf wczf ekg hkj pma jkz pkzf 'kyd i;g ekzd '3za 'ma,jkz pkzf 'kyd i;g ekzd '3za tv enyg wvzs ikzs jczf qkef i/d iv umz plg tms tms.jxu i/d tva 4o jkz pkzf 'kyd i;g ekzd '3za enyg wvzs ikzs en @0@0 uv qkef i/d iv umz plg rczd,enyg wvzs ikzs tva qxeg iyf ixy tkj 4kzg tkyg q3y wky\j3od olf wczf,qxeg iyf 4k qxyg enyg wvzs ikzs ekg hkj pma jkz pkzf 'kyd i;g ekzd '3za tms tms ok ok,rbya Pkya uv ekg,];d jkz pkzf 'kyd enyg wvzs ikzs u3og enza iyf q; 4kyd. hl/f i3ya ikt qku,wkeg qyf i/s,enyg wvzs ikzs 'vyd 'va 4o jkz ]ms [kys tkyg umz e;f uxtf qmuf ]mtf iv uxy ykeg 'ma,'es i3of qx/ rcea ekzd '3za qng ilj P3oa ix/ hk/s ekg i;g t3y enyg izs hkj pma jkz pkzf 'kyd,qls ileg j3zg ilef i;g ekzd '3za jkf ukd ixj rkeg jkz ]mtf hxya,hza pk/a tmf 'kyd 4xyd wlf tzg 'og i;g ekzd '3za,ekt ija jkz 'xza ivj 'xza ik/g,qku rczd jkz tmf 'kyd 4xyd wmed wk tkyg umz i;g 'cy qnzf,hza pk/a hkj pma jkz ulja 'xed hod ies\ 4x/d\wkd e3ef\]3oa wkys wvf\ilj ekjf ilj tcy\pja wnd hng hmoa\ exjf wkd\hkj pma jkz imys il t3o hxya\'xed wkd w3jf wkd wk qng i/s, hny hxya 'xed 4xjf ekg 'ma,'es i3of ];d ezg hk/a i/d 4xjf jkf, j3zg ekzd j3zg '3za qyf hka i/d '3oa,ekzd '3za qyf uczf ]ky e;f. jxu i/d tva 4o jkz hxya qng ukd ina qkef i/d umz ixy umz plg,tkyg o3/g\qnzf [lg jl hj i3of qxeg iyf ies hkeg hl/f i3ya uxj i/s ekg uxy ]mtf jkz hxya tms tms ok ok,ixy pkzf 'kyd i;g ekzd '3za qkef i/d iv umz plg jl uny 'ma,ixy jmd wkj u3tf pkza uv i/s, ixy tva ];d ekzd enyg ekj evg iv tme izs qyf umz i/d. ('kz rxzg uczf)