hkof e;f傣语新闻

j3zg ]3oa qno o3/g qno qnzf [lg jkf qct wmed w3yf jkz izs ikt qku ok qku rczd jkz ]ms [kys tkyg umz 4o jkz pkzf 'kyd w3yf jkz ]mtf iv uxy ykeg

州委州政府深入县(市)调研企业复工复产情况

时间:2020-02-18 10:56:46 来源:德宏团结报  

hkof 'k tkyg ]og hkog o3y i/s,tkyg umz e;f uxtf qmuf wlf i;g tnyg ]og tnj ija ixyf ]cyg i/s,w3yf jkz qno ]og je hxy jxu i/d u/f qnys q3od jkz tmf 'kyd i;g w3yf ykzg,u3og tmg ]mtf jkz Pmtf hxya w;g w;g.t3of i/d w3yf jkz ]mtf ]ba qku rczd jkz ]ms [kys tkyg umz e;f uxtf qmuf,inz @ i/d !# ozg,qno o3/g 'l qvf qof jky tyg qno qkyg o3/f jky ]3e jz jkf qct wmed w3yf jkz omyg enyg hxza\omyg enyg ekog tyg w3yf jkz 'czf enyg ozg,4mjf 'es rvs 4xjf ixy ye hkef ekg. wkeg j3zg ]3oa tyg 'xya j3os jkf qct wmed w3yf jkz izs,qno o3/g 'l qvf qof jky tkzd ok,w3yf jkz i3of qxeg iyf ixy hu 4kzg tkyg q3y wky\j3od olf wczf,ixy hu 4kzg 'nzg o3/g\'nzg qnzf [lg ekg uxy ]mtf ixy ]ms [kys tkyg umz e;f uxtf qmuf,4ks eks hkef j3zg jkz i;g w3yf jkz u/f i/d qua q3od tkyg umz e;f uxtf qmuf.'vyd 'va 4o jkz ]ms [kys tkyg umz e;f uxtf qmuf ]mtf iv uxy hces 'ma,w3yf jkz i3of qku rczf jkz pkzf qkef Pcyg ]cyg,jkz pkzf 4lj qkf '3oa ynzg rbya ]kya uv ekg qyf qkef i/d umz ixy umz plg. qno qkyg o3/f jky tkzd ok, w3yf jkz qno ]og i3of qxeg iyf ies hkeg qno o3/g 'l qvf qof jky 'yf ikt izs ekg uxy ]mtf jkz Pms [kys tkyg umz,ekg uxy ]mtf jkz hxya,jkz pkzf qkef rbya ]kya uv ekg qyf tva enza iyf q; 4kyd. j3zg ]3oa tyg 'xya j3os 'es jkf t3ys rkea wmed t3/g j3zg jkz qng u;s ukg h3za tkyg jkg izs ik/a 4xyd jza. ('kz rxzg uczf)