hkof e;f傣语新闻

'l qvf omyg enyg ekog jly wvzs qlz jkf t3ys rkea plf pxj hkof

瑞丽市委书记为一线宣传工作者加油鼓劲

时间:2020-02-14 08:10:43 来源:德宏团结报  

hkof 'k tkyg ]og inz @ i/d !0 ozg,'l qvf omyg enyg ekog jly wvzs qlz jkf t3ys rkea plf pxj hkof,4mjf 'es wxyd w3og plf pxj hkof q3og qkg 4o ixy Pms [kys tkyg umz e;f uxtf qmuf tkzd h/ ];d 4k ecg,jxu jkz ]ms [kys tkyg umz e;f ]mtf 4xjf ixy iv tkyg ykeg i3ya ikya. tnyg ]og ]ls u3of umz tkyg umz e;f uxtf qmuf,omyg enyg ekog hza pk/a evyg t3of ];d 'bf o3/g 'cz 'xzs ulf ekg uxy Pmtf jkz 'xzs exjf ixy ]ms [kys tkyg umz e;f uxtf qmuf jeg imo.plf pxj hkof 'es 4o ixy ]ms [kys tkyg umz e;f uxtf qmuf uvzd uczf umz hkeg t/g\hkeg hkya\ hkeg ivd '3og qng i/s 'ma wlf i;g rkt plyf\hkof 'k tkyg\jxyg u3od\'no qv o3/ 'vzf qng i/s tkzd h/ ];d 4k ecg,4k ecg Pls i/d ucyf wkf ]ms [kys tkyg umz e;f uxtf qmuf 'ma,p;a t3o wy iv j3o tkyg umz emog i/s wos. qxeg iyf ]ls i/d,plf pxj hkof tyg i3ya 4o ixy ]ms [kys tkyg umz e;f uxtf qmuf tced umz hkof e;f 'ma tkzd h/ ];d 4k ecg izs evg &00 uk/ plza,plf pxj hkof 4o ixy ]ms [kys tkyg umz e;f uxtf qmuf Pmtf umz rkt plyf emog ulef 4xzf izs @^ ulef ekg ux/f ];d 4k ecg t3/g,j3zg t3/g hkof e;f\j3zg t3/g rkt plyf 4xzf hbt rbya ik/a ukjf elzf j3os.hkof e;f qng i/s q3y wky 'vz hxd 'nf\q3y 'vz okyg\'k tkyg qng i/s wyg 4o jkf tbg jza. ('mf wmog hxd uczf)