hkof e;f傣语新闻

j3zg ]3oa qno o3/g qno qnzf [lg jkf t3ys rkea j3zg jt ucyf wkf tkyg jt tv qno ]og

州委州政府慰问科技人员

时间:2020-01-21 10:02:38 来源:傣文报  

  hkof 'k tkyg ]og inz ! i/d !$ ozg,[lya t3ys rkea hkeg wlf iv jvz okzaj3of inz 'vf tv qno ]og ikef ^ [lya 4z umz qno o3/g 5kys o3/g\qno o3/g rlyg qkzf ulf qkyg wnzf wczg qnz,qno wnzs tkf 5kys o3/g hl/f [lf qlg wnzf tlyg 'nzs uog 4xz ]3oa izs tky t3o qno o3/g \qno qnzf [lg jkf t3ys rkea j3zg jt ucyf wkf tkyg jt tv qno ]og\j3zg hbya uxy ucyf wkf tkyg jt tyg j3zg jt ucyf wkf i;g wlyf ykzg tv qno ]og,jkf tns hoa rkea hkeg wlf iv jvz okza tyg 4o hny hxya j3of inz 'vf jkf '3yf ];d hoa.

  wnzf wczg qnz tkzd ok,wlf en @0!9 UV,J3ZG JT UCYF WKF QNo ]og wlf tv qno o3/g\ qno qnzf [lg 4xz ]3oa ukg ecjf 'ma,i3od rcu ]mtf qxeg roa ucy pkzf 'kyd 4lj qkf elg ynzg tv wvzs ikzs 'nzg tyg jkz rkeg hkj pma ixy 'xzs exjf ucyf wkf hkj pma 'xed hny hxya tyg imys il t3o hxya qng i/s,o/s q; o/s h3og uxy ]mtf jkz rkeg p;a ezg,wlf [k/f jkz o3zs 'kza hbya uxy ucyf wkf tkyg jt\'xzs pma ucyf wkf tkyg jt\o3t 'lya ies jt tkyg qky 4k ecg 4mjf tyg wlyf ykzg tkyf 4xyd tkyf tv ]3e jz pkzf 'kyd hny hxya qng i/s t3o qkef i/d umz plg tms tms.

  wnzf wczg qnz tkzd ok,wlf en @0@0 uv umz hvyf wkeg ]mtf i3ya tmf 'kyd ekzd enyg ekj evg iv tme izs uv iny,4ma okyf 'kf ikf jt ucyf wkf tkyg jt qno ]og inj iceg eja tvzf iv jkz pkzf 'kyd qng qno ]og tva ]mtf i3ya uxy ]mtf izs,4xz ]3oa qkeg ]mtf qkeg uxy jkz pkzf 'kyd hj ukd ina u3y hkyg ];d uxy ]mtf izs,o3t 'lya tyg [k/f jkz \ wlyf ykzg i;g ulzs tv ukf ]3e jz pkzf 'kyd hny hxya izs,[njf ]mzg ucyf wkf tkyg jt i;g tnyg ]og tnyg unz,]u ]xys j3zg jt tkyf 4xyd tkyf tv tyg wlyf ykzg tkyf 4xyd tkyf tv 4o '3oa ekg qno ]og uxy ]mtf ixy jks tkyg hk/a\pkzf 'kyd 4lj qkf hny hxya qng i/s.

  wlf i;g hl/f jle tkzd jz izs,j3zg i;g wlyf ykzg wvzs ikzs q3y h3o wvg hlys 'nz old h3o qvf wmog 'czf jly 'b\qno 'ld eld qkzf tyg qno qbd ymd '3od wczf qng i/s ikt h/ 4k qxyg 4xy p;a tv ezg,hoa t3o tkzd ok,'ld jnjf ]xeg 4k qxyg 4byf tv,q3og qkg pkzf 'kyd 4lj qkf hny hxya,jxu tos r3og ];d 4lj qkf elg ynzg qno ]og i/d hkj emf ]byg rkg ]mtf 4xjf ixy 4ku 'kj ekg. (hng wmog h3og uczf)