hkof e;f傣语新闻

hl/f i3ya tky t3o j3zg enyg 4byf t;d h3yg ikef !% ukt hl/f wvf ikef # uxj wlf enyg hxza ]3ya ]kyg ]xys hk/

州十五届人大三次会议隆重开幕

时间:2020-01-10 10:44:28 来源:德宏团结报  

hkof 'k tkyg ]og inz ! i/d * ozg jky ozg,hl/f i3ya tky t3o j3zg enyg 4byf t;d h3yg ikef !% ukt hl/f wvf ikef # uxj wlf hl/f rkys enyg hxza ]3ya ]kyg ]xys hk/. plf tky t3o j3zg enyg tyg qno jbyf ekg tns hod hl/f i3ya uxj i/s evg j3zg @^* j3os,plf tky t3o 4z ekg tns hod uky hl/f tms tms ok ok izs evg @ $^ j3os,rlja h3od tk ek/a [vyd ucy 4lu ut tmf eja tvzf izs,uky hl/f i/d 'lzf rkyf Pxys hk/. uky hl/f i3ya umz pkz wof pvzs yes rvyg. qno qkyg o3/f jky tky t3o P3oa elg j3zg enyg 4byf t;d h3yg wlf i;g hl/f i3ya tkzd h/ qnzf [lg j3y q3od ukof jkof. ik/g ukof jkof rvs 4xjf,en @0!9 uv i/s umz tnyg q3y j3od e;f tmf tyd i/d &0 uv tme,jxd umz uv hta tnjf ixy jmd wkj u3tf pkza ]cyg ]cyg\umz uv tva qkef uxy tnyg jkg i/d ekj evg iv tme ija ixyf izs uv iny.en @0!9 uv i/s,wlf tv 'nzg o3/g\'nzg qnzf [lg tyg qno o3/g rlja ekzf 4xz P3oa ukg ecjf i/s,]3oa elg j3zg enyg 4byf t;d h3yg 4o tkyg h;d q; 'vd qvzf pvzs qlyg 'l qvf jku ukz e;f 4z evg ]ky uny tnyg q3y j3od ]mtf umz ixy qvs ima i/s, q3og qkg 4xz ukg 4k ecg jl 4k emog 4byf t;d h3yg hkj pma jkz tnjf qkef jl ukd jl [k/f,jkz pkzf 4lj qkf '3oa ynzg 4byf t;d h3yg t3o i/d ivea olzg hkj emf w;g w;g. ik/g ukof jkof 'es rvs 4xjf, en @0@0 uv i/s umz uv tnyg jkg Pog tva qkef uxy umz tnyg jkg i/d ekj evg iv tme,umz uv ixy tkj 4kzg % uv ikef !# uxj tva Pmtf qxtf ]xt uk/,'es i3of tkj hkf ixy tkj 4kzg % uv ikef ! $ uxj,jxd umz uv tva qkef uxy jkz pkzf 4lj qkg '3oa ynzg qno ]og i/d hbzd hj okj iny izs,i;g iyf uv i/s,i3of qyd hkef ]x/ ucy 'nf hl/f qlg wvf tnyg q3y j3od,qku rczd jkz o3zs emg jkz tmf 'kyd hxuf icz ucz tnyg, qxeg i/d tnyg q3y j3od tyg enyg ekz 4n/g iv jkf ekg jz &0 uv i/s qku rczd jkz ivt emg ]l/a ux/f,];d unz hczg ]ls i/d 4byf t;d h3yg umz 4xyd tv iv hces Pl/a ux/f t3of ixj.qyd hkef Pmtf qxeg uxy qxeg ixy tkj hkf qno o3/g,qxeg iyf ixy`wmed i/d j/ t3/g i/d jkyd, hza pk/a qkef uxy" qkef i/d umz ixy umz plg i/s,'bu 'xzs ixy Pmtf tkyg uxy `hza pk/a qkef uxy,]mtf hbzd Pxea ]za,hmj jz qkef hmj jz uxy\ qkef tms qkef ok " izs ekg o3t 'lya ixy wmed i/d j/ t3/g i/d jkyd,hza pk/a ekg tmf 'kyd 4byf t;d h3yg,];d jkz pkzf 'kyd 4byf t;d h3yg i/d hza pk/a hkj emf i3ya ikya. ik/g ukof jkof ikt qku,en @0@0 uv i/s tja i3of ]mtf rbya jkz elg i3ya qng i/s:!\qyd hkef q3y j3od jlyf 'kzg tkyg 4xz ]3oa ukg ecjf,4o tkyg h;d q; 'vd qvzf pvzs qlyg 'l qvf jku ukz e;f 4z evg ]ky uny tnyg q3y j3od ]mtf umz ixy qvs ima,qxeg iyf ixy tkj 4kzg tkyg q3y wky\'nzg o3/g\'nzg qnzf [lg,jl 'czf omyg i3of qku rczd jkz tmf pkzf 4lj qkf i3ya ikya. @\4o jkz tmf 'kyd jkz pkzf 4lj qkf ]mtf umz jkz elg ija ika ekg yes,];d jkz pkzf 4lj qkf '3oa ynzg u3og qkef hbzd hj okj iny.#\qku rczd jkz tmf 'kyd 4byf qkeg ]mtf qkeg uxy 4byf t;d h3yg,qku rczd jkz ivt emg ]l/a ux/f,];d ikf emf qb 'mya 4byf t;d h3yg hczg 4xyf rczd.$\qku rczd jkz tmf 'kyd qm omyg\ekzd '3za,h3ea jla 4xyd wlf tzg 'og,qku rczd jkz rvyg jxzg ukz enyg,qku rczd jkz jmd u3tf ixy elg,];d ekzd enyg ivea 'mf ukt umf jl en.%\ qku rczd jkz i3os ik w3yf jkz enyg unz ekg 4byf t;d h3yg ]mtf jks Pmtf hk/a w;g w;g.^\qku rczd jkz tmf 'kyd i;g ]/ i;g ikg,];d 4k ecg tng hka i/d '3oa ynzg iea hxy iny. ik/g ukof jkof 'es tkzd ok, tva ];d jkz pkzf 4lj qkf '3oa ynzg qno ]og uv i/s qkef i/d iv ]za 'ja,enzaiyfq;4kyd,]ogi3of Pmtf rbya:jkz pkzf 4lj qkf tv 4byf tv i3ofqkefi/drczd i;giv!00i/s!%= hny jlzf h3og hxya emog 4ef ibya q3od izs i3of ];d ezg qkef i/d rczd i;g iv !00 i/d @0 iny=jkz jks hk/a t3of ixj tnyg i3of qkef i/d rczd i;g iv !00 i/s @0 iny=ixy tbg '3oa tbg ynzg 4k ecg i/d u3y q; tbg i;g iv !00 i/s 9=j3zg 4ef evg jkz Pmtf ];d ezg jx/g evg i;g iv !00 i/d $6@ j3os=jk hza hny hxya u/f P;d ezg jk u3zs i;g iv !00 i/s !0# hx/g.tva umz i/d ixy tkj 4kzg qng i/s,4k ecg jl 4k emog qno ]og i3of ]3e jz pkzf qkef tms tms ok ok, rbya ]kya uv ekg,ixy 4kyd tkyg 4ma qno ]og t3o tva enza iyf q;4kyd.