hkof e;f傣语新闻

qnzf 'md o3/g wczs q3eg q3eg 'ng 'ng ekg rbya omyg enyg hxza tns hod qnzf 'md hl/f

政协委员怀揣民意赴盛会

时间:2020-01-08 11:04:43 来源:德宏团结报  

hkof 'k tkyg ]og inz ! i/d ^ ozg jky i;a,qnzf 'md o3/g wczs qng ekg tns hod qnzf 'md o3/g wczs hl/f ikef !@ ukt hl/f wvf ikef # uxj izs jua jua tkeg tkeg ekg rbya omyg enyg hxza tns hod hl/f. ilj en inz ! i/d & ozg rbya !0 ozg, qnzf 'md o3/g wczs jl ukd jl [k/f tyg i3ya @&^ j3os tva o/s q; o/s h3og hbya uxy ikd jkz qng hl/f wvf hu 4kzg ];d izs,jxu i/d '3of ict ];d 4lj qkf elg ynzg qno ]og i/d hkj emf ]byg rkg rvs 4xjf 4k rkyf emog iv hces izs ekg. o3/g wczs h3od 'mof [ky tkzd t3of plf ek/a hkof ok,ezg tva rvs 4k rkyf ucyf wkf jmd u3tf ixy elg jxu un h3ef jla ivj ik/g ovs qkf 4k emog qno ]og 'ma ]3u wkg q3od izs. o3/g wczs heg wmzf tkzd ok,'es i/d ekg tns hod qnzf 'md hl/f jo jczf q3eg tms tms,jo tva rvs 4k rkyf [k/f jkz h3ef jla 4xyd wlf tzg 'og qng i/s,jxu P;d 4byf t;d h3yg jcs iks 'mf 'kf rczd ]mtf 4xjf ixy 4ku 'kj uba qod ekg.qnzf 'md o3/g wczs 'kof o3/g h3ys tkzd ok,ucj ok ezg u3og rta jz rkeg Pmtf qnzf 'md o3/g wczs 'xya ukt Pos,jx/g ok ezg t3o q3eg 'ng ekg tns hod qnzf 'md hl/f jl uxj Pos qxeg iyf ]ls i/d,t3of rbya ozg i/s jky ozg @ ikf ivf hk/g,u3og evg o3/g wczs @^! j3os ekg uxy Pmtf iv ixy tced qb ek/a 'mya tva tns hod qnzf 'md hl/f izs Pos. (hng wmog h3od Uczf)