hkof e;f傣语新闻

hl/f hbya uxy ikd jkz jxz jla j3zg ]3oa qng 'kg jkz ind ex/ tv 'nzg ]og izs wlf omyg enyg ekog ]xys hk/

省离退休干部工作相关研讨会在瑞丽召开

时间:2019-12-25 10:04:12 来源:傣文报  

  hkof 'k tkyg ]og inz !@ i/d !& ozg,hl/f hbya uxy ikd jkz jxz jla j3zg ]3oa qng 'kg jkz ind ex/ tv 'nzg ]og 4z umz 'nzg o3/g ikog jkzf qld tyg ikog jkzf qld qno ]og ]3e jz uxy ]mtf izs wlf omyg enyg ekog ]xys hk/.

  j3zg ]3oa 'nzg o3/g ikog jkzf qld [lf qld qkyg okys 53ys o3zs,qno o3/g 5kys o3/g \qno o3/g qlg qbd ulf qkyg ivg qbf evzs qng i/s tns hod uky hl/f uxj i/s.

  ivg qbf evzs tky t3o qno o3/g\qno qnzf [lg wlf i;g hl/f izs tkzd hkeg q3eg h3of,ezg tkzd ok,hl/f uxj i/s ekg wlf t;d h3yg ]xys hk/,t3of o3t 'lya ucyf wkf tkyg jt [k/f jkz jxz jla j3zg ]3oa qng 'kg jkz ind ex/ tv t;d h3yg jczf evg ixy iv tms tms,4ma okyf tyg ik/a 4o ucyf wkf iv hces p;a ezg ikt h/ ];d tl u3og i/d ]ls qcy icyg uxyf,4mjf 'es t3of ikd jkz qng t;d h3yg 4ef uk uxy ]mtf i/d iv hces izs rvs 4xjf 4k rkyf emog iv hces izs ekg,ilj i/s jkf ozg tk eng ikd,t;d h3yg t3o tva q3og qkg uxy ]mtf iv ikd jkz jl uny,tos r3og ];d ikd jkz jxz jla j3zg ]3oa qng 'kg jkz ind ex/ tv t;d h3yg ]og uxy ]mtf i/d iv rczd .

  okys 53ys o3zs wlf i;g hl/f izs tkzd ok,uv i/s ekg,wlf tv 'nzg o3/g ikog jkzf qld hu 4kzg 'ma,'nzg ]og !^ qno (omyg) tyg tkz o3/f hj i;g 'nzg ^@ ]nzg ecyf umz [lya qleg ^ [lya 'ma ek hmj jz,tv ija hmj ikd jkz 'yf 'xza j3zg rod\ikd jkz jxz jla j3zg rod tyg ixy jes qx/ jkz pkzf 'kyd 4lj qkf elg ynzg\jkz jmd wkj u3tf pkza p;a uxy ]mtf i/d iv qng i/s,qxeg iyf uxy ]mtf 'ma uv iny t3o qkef i/d umz plg tms ]os ,4ma okyf [k/f jkz jxz jla jkzf ulf j3zg rod 'nzg ]og jl 4xyd jl tv jnjf ]xeg 4k qxyg 4byf tv ivt ik/ jk/g emg roa ucy,o/s q; o/s h3og tos r3og ];d ikd jkz jxz jla jkzf ulf j3zg rod uxy ]mtf ];d iv rczd w;g w;g.(hng wmog h3od uczf)