hkof e;f傣语新闻

hkegekjf4zumzwkys[3/'kzgtcedizs'xzspmatnygq3yj3odjkfjl4byf'byfenyg

让《有一个美丽的地方》传唱大江南北

时间:2019-07-25 10:16:39 来源:德宏团结报  

  hkegekjf4zumzwkys[3/'kzgtcedizs'xzspmatnygq3yj3odjkfjl4byf'byfenyg,];dj3zgenygq3yj3od]lsi/domygenygekog4byft;dh3ygtv'nzgwvzsikzs,j3zgj3os4zPogtvatkzdh/i/sqofumzplftced'kzghkegekjfhngi/sj3osqbwkys[3/izs]os.

  wkys[3/umzj3zgikzshy'vtkfpvzs'cytvqcy'v'nzg,ezgiljen!9$9uvtnshod[lya'njfq3yj3odwnzsevzsjk/g[kyfqvz,tvijauxy]mtfjkztced'kzghkegekjftygulefqnygemogikth/4kqxygi;g[lya'njfizs,umzj3zgtced'kzghkegekjfi;g[lya'njfi;gtnyg]og4xjfqbevg'myaizsj3osiny.wlfen!9%$uv,wkys[3/ekgrbyaomygenygekogtv4byft;dh3ygwvzsikzs'nzgtcedek/a4kqxygomygenygekog,jxuunwkys[3/qyftmgekgrbyaomygenygekog,uni/awkys[3/wmed'yajxdw3og4kegtmstms,4ef]byah;,ezgtyg4kecgtvomygenygekogqofwvza]mtf4n/gj3osivjz,rzftcedek/a'notxei/d4kulefomygenygekogieaik/a.

  wkegizs,wkys[3/'ogwlftu[lya'njfjk/g[kyfqvztv'cyenyg]mogizs,tu'njfjk/g[kyfqvz'cyenyg]mogwlftvinaqvjaix/'lyaizs,iljinaix/wmed]zat3yenygomygenygekog,u3ogokwkys[3/i/dindex/ekg,ezgqofjmjiywlftv]vegt3zd]3ygi3ya4zwlf]vegtu'njf'cyenyg]mogizs'mawmedokyft3yenygomygenygekog,wmed]zahmgiesekogi/apkft3yenygomygenygekog,t3yenygomygenygekogevgj3oe/spvoae/s'kygieaik/ajczfjcsiks'mf'kftmstms.

  wlfen!99&uv,omygenygekog4ohkegekjfizsektumzhkegekjfwxydj3ufomygenygekogizs,4mjf'esektwvzawkys[3/umzj3zgomygenygekog,iljwkegizstmg,jx/g'ldokomygenygekogevgixy'yapvt]uq3odwkys[3/,wkys[3/4efokekysh;jxdt3oekgtnshod]os,ezgwygtkzdok,rkdezg'vydjkef'ma,];d4oelziljaezgekgo/s[yatvix/'cyenyg]mogizs,wlfen@00&uv,wkys[3/wlftvomyghlzevzs'vydjkef,j3zg]nzghoaqofqxegiyfh3odhkegezg'yfizs4oelziljaezgekgo/s[yatvinaix/'cyenyg]mogizs.

  wkegqyfi/s,jx/g'ldokunzi/dyvzgunz]xyshkegekjfi/sqofe3oah;dq;q3odomygenygekog]os.