hkof e;f傣语新闻

tkyg wczs 'czf enyg ikd 4xz ukg 4k ecg pkzf ekj qkef evg

做实群众文章 党建扶贫跑出“加速度”

时间:2019-07-24 10:41:10 来源:德宏团结报  

  

  hkof 'k tkyg ]og 'xea uv ekg i/s,'czf enyg ikd jnjf ]xeg ikd jkz jmd wkj u3tf pkza ekg qku rczd tmf 'kyd ulj [lya i;g tkyg,qxeg iyf ixy tja i3of tyg ixy 4kyd tkyg 4ma 4k ecg uxy ]mtf ikd jkz,q3og qkg uxy ]mtf jkz rkeg [k/f jmd wkj ultf pkza izs,wkd ]3e e; q; ]3e 'mzd 4o jkz tmf 'kyd ulj [lya i;g tkyg tyg jkz jmd wkj u3tf pkza uxy ]mtf iv jl uny.

  wlf wkeg uxy ]mtf ikd jkz izs,qyd hkef 4k ecg qlt wxeg 'ya qof jes qx/ 'ya,tva uxy ]mtf q3od ikd jkz emog i; hza qof 'mys qx/ rcea uxy ]mtf ikd jkz emog izs,wlf wkeg uxy ]mtf izs ];d tkyg wczs tyg ik/a ]3e jz ibya ebg ]3e jz 4xjf ucyf wkf tkyg jt,];d tkyg wczs qng 4k 'kj rod izs jceg wmed ikd jkz qng tnj uxy ]mtf izs,];d tkyg wczs qng 4k 'kj ilef izs 4xjf ekf ]cyg jkf rcea uxy ]mtf,'es qls ileg tkyg wczs qng ikyg wvyg izs jkf rcea jmd ultf ixy elg pvta e3og jz izs,q3og qkg jmd ultf ixy elg qng tmf 'kyd ulj [lya i;g tkyg tyg uxy ]mtf ikd jkz jmd wkj ultf pkza 'ma ]3u wkg q3od izs.

  ulj [lya tkyg wczs q3og qkg 4xz ukg 4k ecg pkzf 'kyd jkz hxya,'vyd 'va 4o '3oa ! ]mya elzf hx/g 4z i;g 'nzg ];d ekg izs tns hod '3oa jkz jmd wkj ultf pkza izs 'ma,i;g 'czf enyg ikd wyg 4o 4xjf '3oa ! ]mya 9$0 elzf hx/g tyg w3yf ykzg tkf rnzs i3ys ymd h3o qvf wmog 'czf jly 'b ]3e jkz hkj pma ikd jkz imys ela,wkeg qyf i/s tyg 'czf evg 'lz o3/g hl/f 9& 4xyd jxd evg '3oa i;g ileg ]os,tyg i3ya evg '3oa hbt rbya &&! elzf hx/g,evg 'lz o3/g hl/f $$ 4xyd emog en 4xz tkyg qlt '3oa wxeg ynzg izs wkeg i/s evg '3oa wlyf '3oa tbg ]os.jx/g wlf en @0!* uv,'ld tczg 'lz o3/g hl/f 'cy 'ld tczg tv 'czf enyg ikd qof u3og qkef i'd '3oa !0 elzf hx/g, 'es evg 4k ecg 'ld tczg 'lz o3/g hl/f %^ ]nzg tyg i3ya qkef i/d '3oa iea rczd ekg %0 elzf hx/g,jxu ];d i;g 'lz o3/g hl/f evg '3oa tyg ];d 4k ecg qkef ekj evg ]mtf 4xjf ixy 4ku 'kj ekg iea tms tms.