hkof e;f傣语新闻

Ekzdukyftvqm[kyaqnzfomygenyghxzaevgulyf

遮放镇榕树洞温泉

时间:2019-07-16 15:52:43 来源:德宏团结报  

  Ekzdukyftvqm[kyaqnzfomygenyghxzaevgulyf4zilj]kjyodt3zd]lygulzg4xjfekgtkyge/devg%0tlfwkzi/sizs4xydiny,iesezgjmyd';a,iesezgulzg4xjfekgieapmzfjzjlwkeg,wlftviesulyfqm'ma]kjtyghkt3zd]lygjczfw;frkgi/divtmstms,t3zd]lygt3zdi/st3ofrbyawkegqyfi/su3ogevg@00uk/uv]os,ulyfi;g]lgred]kjt3zd]lygizstkygjkydezgjlefj3zg!0j3osP3ejz4kuf,ulyf4ziesezgilj]kjyodt3zdPlygulzg4xjfekgizs]xysulyfynj.

  4efokozgi;,u3ogokrbyatkegheekg,4kecg4kemogt/gqngekzdj;dekzd4cufizs4efokwvygqk/g]mtfikdjkzuxjhbzgekg'maqofe3oaq3ogjzjkf4kufulyf4xydi/s]os,ixywkedemogi/siljenqos'xzs'but3jfekgpcoawkegqyfi/s,wkegi/s]vegezg'esevg4xyd];dj3zgix/gies4mzd4zumz4kecg4oekjf]vzaol/s]mtfumzekgizs4xydiny.

  Wkegqyfi/s,ulyf]lgred]kjyodt3zdPlyg4xydi/su3ogumz4xydimf4mzd4xjfqbevg'myaizs]os,evguvixysieaik/ajkf4kufulyfekofizarxyimfwmedt3/g,t;dt3zd]lygevg4xyd'ogjkgtyg4xydhk/atkygjvzinsqvfqngi/s,evg4kecgekzdukyfekyhxy'eswlftv]nzg]mtf'cyfhodhk/a,evg4kecg4byftvrzdekyj3oswygtkzdok,jxuunevgulyf4xydi/s'mahod43zdjlyfevgqm[kyaqnzfqyftvajvzokza4xjfqbevg'myaumzqn/soki/a.