hkof e;f傣语新闻

3zgP3oaqcopcotvenygekz4zi/dqb'3oolzizsekgimfrbyaqno]og

缅甸皎漂经济特区代表到德宏考察

时间:2019-07-16 15:45:09 来源:德宏团结报  

  hkof'ktkygPoginz&i/d!0ozg,j3zgP3oaqcopcotvenygekz4zi/dqb'3oolzizsekgimfrbyaqno]og.qnoo3/g'lqvfokysqvzf'cyswygtodq;jkfhx/]za'3oolzjza.

  wkegj3zg]3oa'xyaukdjletkzdjzizs,okysqvzf'cystkzdok,q3o'xeauvi/s,4byft;dh3ygtyg4byfenygil/fuvgtl\emosqvgikg\ekzgtmgimg\ikd'mod\wzfjlyftvenygekzik/atv]3ejzhkjpmajkzpkzf'xedi;g]/i;gikg\ixyuljat3zd'xedexjf\]mtfjks]mtfhk/a\]3ejztydw3yfykzg\]3ejzhkjpmajkztmf'kydqmomyg\ixytmf'kydekzd'3zaqngi/s,jkztmf'kyd4efok[k/fi;t3oqkefi/divumzplgtmstms.eni/s,4byft;dh3ygtygenygqcopco'estva]3ejzekghkjpmajkzpkzf'kydqngukdinai/s,]ogwlefekt,wlftvj3zg]3oa'xyaukd4xz]3oaukgecjfi/s,jkzpkzf'kydjlunyt3otvaqkefi/dumzixyumzplg.'3oolzjxdtkzdok,ilji/sjkf,tvai/drbya4byft;dh3ygjesekfqx/]cyg'ma,jkztmf'kydi;g]/i;gikg\ixy]mtfjks]mtfhk/a\ixytmf'kydqmomyg\ixytmf'kydekzd'3zatv4byfqcopcot3otvai/dhzapk/ahkjemfekgjlunywos.