hkof e;f傣语新闻

ikyg wvyg i;g ekzd '3za tv omyg enyg ekog !0 j3o jkf tns hod uky 'xza 'kza hny hxya

瑞丽市!0名农村妇女参加编织物培训班

时间:2019-07-11 10:25:30 来源:德宏团结报  

  

  

  hkof 'k tkyg ]og o3y u3zs izs,omyg enyg ekog q3og qkg tyd uky 'xza 4o eb 'kza hny hxya qng i/s,evg ikyg wvyg i;g ekzd ikzs 'kzg enyg ]mog 'cy !0 j3os ekg tns hod uky 'xza 'kza hny hxya,ikyg wvyg !0 j3os i/s evg 4k emog tnd 4kyd\4k emog ivd '3og\ikyg wvyg enyg ekz,evg ikyg wvyg $ j3os 'es umz ]3oa ]nzg pkza wkj q3od i;g ileg ekg qx/ rcea ];d izs.uky 'xza uxj i/s 'xza umz @0 ozg,tv ija 'xza ucyf wkf 4o qnj 4o 'k/a e/a 'kza 4z ]x/d 4z et qn i/s,uky 'xza rbya tv ];d e3oa 'xza 'xza ucyf wkf 'kza hny hxya qng i/s ];d ikyg wvyg qng i/s 'ma,];d ikyg wvyg qng i/s uxj hbzg jkf 'ma hbzg 'xza ikyg wvyg i;g ekzd '3za rczd.uky 'xza hxtf 'kg 'ma,'es tva '3yf uzg 'k/a e/a qng i/s ];d ikyg wvyg hoa uxj hbzg jkf 'kza 4z hcza 4z ]x/d qng i/s,'es tva rcea i3os ik j3zg jks hk/a 'cya qng i/s ekg 'bs,];d ikyg wvyg i;g ekzd '3za 'vyd 'va ]mtf jkz hxy i;g ikg 'ma,'es 'kza hny hxya ]ca hka '3oa iceg ynzg i/d iea tng ekg hxy iny wos.ikyg wvyg wv ux/g q3eg 'ng tkzd ok:`uky 'xza emog i/s rzf ];d tl qn/s [njf i/d ucyf wkf hka '3oa iceg ynzg ekg emog iny,uxj hbzg ]nzg jkf 'ma 'kza hny hxya 'es evg j3zg ekg 'bs jkf,jczf iv tms tms ]os 4n/g."