hkof e;f傣语新闻

hl/f i3ya tky t3o j3y hl/f tyg qno ikef 9 uxj wlf enyg hxza ]xys hk/

德宏州工会第九次代表大会开幕

时间:2019-07-11 10:17:10 来源:德宏团结报  

  

  hkof 'k tkyg ]og inz & i/d 9 ozg,hl/f i3ya tky t3o j3y hl/f tyg qno ikef 9 uxj wlf enyg hxza ]xys hk/.qno o3/g 'l qvf okys qvzf 'cys,j3zg ]3oa j3y hl/f i;g 'nzg 'vo 'vd,qno qnzf 'md qlg 'vd hxys ivf wvzs tns hod uky hl/f uxj i/s.

  hl/f i3ya uxj i/s umz okys evzs 'kz yes rvyg.

  'vo 'vd wlf i;g hl/f i3ya izs tkzd ok,q3o ]bya hkog wkog ekg,qno o3/g\qno wnzs tkf\qno qnzf [lg\qno qnzf 'md tyg 4xyd jkz jl 'czf omyg\4k ecg jl 4k emog tv 4byf t;d h3yg ]3e jz ekg tmf pkzf jkz j3y hl/f 'ma,jkz pkzf qkef j3y hl/f tv 4byf t;d h3yg rzf qkef i/d iv ekg i3ya ikya,ilj i/s jkf,4xyd jkz tyg 4k ecg jl 4k emog tv 4byf t;d h3yg 'ld i3of qx/ rcea jkz pkzf qkef j3y hl/f w;g w;g,];d jkz rkeg j3y hl/f iv uv ]mtf i/d iv 'va iv uv.

  okys qvzf 'cys wlf i;g hl/f i3ya izs jxd tkzd ok,j3y hl/f tva 4o jkz rkeg ]mtf iv uxy ykeg,'ld i3of qxeg iyf ekyg elg tnyg ]og ekg uxy jkz,evg ixy 4kyd tkyg tkj,qxeg roa qxeg ucy pkzf qkef,j/s j/s jkf t3ys rkea wmed t3/g ]3oa ]nzg hkza q;,j3os [njf ikd ]nzg hkza q;,t3ys rkea wmed t3/g plg jt j3zg jk qng i/s,];d 4k ecg i/d wxyd i/d w3og j3y hl/f ]mtf 4xjf tkyg iv tkyg ykeg izs.j3y hl/f evg ixy wkj wkzg hkza q; emog i;g ekg,qno o3/g\qno wnzs tkf\qno qnzf [lg\qno qnzf 'md 'ld qv q3o rcea jmd u3tf,];d jkz rkeg j3y hl/f u3og i/d 'lzf rkyf uxy jkz jkf jzd ikd w;g w;g.

  j3zg ]3oa qno ]og wkys ivf wvzs\j3y wvzs qlz\hnos 'nzf\qky hl/ qng i/s tns hod uky hl/f uxj i/s.