hkof e;f傣语新闻

 e3oa wkd i;g t;d h3yg q3y wv wczf jkf rcea 4k ecg i;g ekzd '3za wmed wk tkyg umz

德宏中医人将暖暖爱心送进村

时间:2019-07-09 15:35:09 来源:德宏团结报  

  

 

  hkof 'k tkyg ]og 'xea ozg u3zs izs,'mg w3yf t;d h3yg q3y wv wczf o/s q; qls ileg e3oa wkd qxz qc jkf rbya ekzd 4mef jme [xyg pmf qnzf tv omyg enyg hxza tyg 'vzf [ld 'lz 'cy ]3oa j3od tv 'czf enyg ozg rcea 4k ecg 4byf tv rzd wmed wk tkyg umz,ixy ]mtf tkyg uxy hoa rzf q3od 4k ecg wxyd w3og i3ya ikya.e3oa wkd qxz qc hoa jkf rbya i;g ekzd '3za ]ca,q3og qkg rcea 4k ecg icyd 'md wkd\'md rkys,rcea hoa wmed wk tkyg umz umz 4kz\tkyg umz i;g txys i;g '/d\tkyg umz i3e ikyd [ly 'bd qng i/s,'es tkzd h/ ixy ]ls ]za tva ]ba ]ms [kys 4kf ikf tkyg umz qng i/s,t3of i/d tkyg umz qng wk yk/ izs qof wk ];d jeg imo,t3of i/d tkyg umz ija qn tja i3of qczg 'ks wk rczd izs 'es h/ ima ];d tva ]ba jkf wk rczd,]3e wkeg,'es [kd wkd wk tyg plza ik/g 'xzs exjf ixy jmyd h/a wk h/d qng i/s ];d 4k ecg wmed.