hkof e;f傣语新闻

j3zg ]3oa qno ]ogjkfrbya]vegixyaekzdjmof'l/ghlfizs'xedt3zde/s

我州党政军民义务植树

时间:2019-07-09 15:31:35 来源:德宏团结报  

  inz&i/d%ozg,qnoo3/g'lqvfokysqvzf'cys,qnoqkygo3/fjkytygj3zg]3oaomygenyghxza,jkzfulf4kecgomygenyghxza,hlza'njfilj'njfqngi/s#00uk/j3osjkfrbya]vegixyaekzdjmof'l/ghlfizs'xedexjfwvzhx$!*t3zd,ilji/sjkf,'l/ghlfekzdjmofhczgtva'mf'kfekgi3yaikya.

  wkegplfek/ahkofjkftnsqnoqkygo3/fjky4ohkof'ktkygizs,o3/fjkytkzdok,q3o]byahkogwkogekg,j3zgP3oaqno]og4efokulti;,j3zg]3oajl'czfomyg,4kecgjl4kemogqno]ogeni;t3ofeni;rzfektijajkzuljat3zd'xede/stmstms,wkegqyfi/s,i3ye/si3ytxjfqkzfikdiyaivztygqnoi;giv!00i/s^96@^,4oenygwvzsikzsekgtkzd,umz4byftv'xedi/dt3zde/st3zdtxjfiea,'esqkyh3efjlai3ye/si3ytxjfizs.ilji/sjkf,jkzulftyg4kecg]lsevghvyfevgwkeg,i3of4xzjzjkfinaix/,'3zauof'3zaPkegqngi/s'xede/s,];di3ye/si3ytxjfqno]ogikaekg,4byft;dh3ygqkytva'mf'kfrczd.

  qxegiyf]lsi/d,i;giyfixytkj4kzg%uvikef!#uxji/s,4xydjkzi;gqnotyg4xydjkzjl'czfomyg\ekzd'3zaqngi/stygi3ya'xedi/dt3zde/st3zdtxjf%0@elzft3zdwos.ozgtkengikdekg,qno]ogtnjtva'xedt3zde/st3zdtxjfrczdw;gw;g.