hkof e;f傣语新闻

qno]oghkjpmajkz'xedhod[kshvyfjtajczfqkefi/dumzplgtmstms

鲜食玉米:德宏特色农业新品牌

时间:2019-06-18 16:47:51 来源:德宏团结报  

  'xeauvi/sekg,qno]oghkjpmajkz'xedhod[kshvyfjtajczfqkefi/dumzplgtmstms,jkz'xedhod[ksu3ogumzikdjkzi;gqno]ogemogqkefi/d'noekjtyg];d4kecgqkefi/diesectieaizsemoginy,uvi/sqno]ogtygi3ya'xedhod[kshvyfjta!&elzf%000uk/elg,'cyqnzfqno]oghnyjzdieat3ohkjpmajkz'xedhod[kshvyfjta.

  hod[ksjxuunj3zg]ogjvz'mat3oft3ohvygevgixyiv,tnyg]ogekofizatnygunzt3otjai3ofq3odieatmstms,jxuunhod[kshvyf'xedezg4ef]bya,'xed'maqmogi/d'no\qmogi/dhk/a,'xed'ma'esqkefi/diesectiea,4kecghnyjzdieajxdt3ojmj'xedtmstms,hod[ks4zqno]og'xedizs]kyiv\jvzekgokzauns,j3zgekgqno]og'no'bshod[ksizsjczfieatmstms.

  qnoo3/gqnoqnzf[lgq3ogqkgi3odrcuieshkegi;g'nzg4z];d]mtfi3yahkjpmajkz'xedhnyhxyai;g]/i;gikgizs,jnjf]xeg4kqxyg4byftv'maejatvzfwlfomygenyghxzatygomygenygekoghkjpmajkz'xedhod[ks.hod[ksqno]ogtvijahk/ajkfrbyaomyghlzevzs\omygjxygqno\omyg'kyfhk/g\omygikzsqvztygomyg'nzstltv'nzg'bf'xzqngi/s.hod[ksqngqno]og'xedizsu3osumygjzekgivelg'noi/dhod[ks!!00jlyqvz,hod[ksivelghk/ai/d'3oa##00hx/g,hod[ksivelgqkefi/diesect@#00hx/gwkzi/s.

  jxui/d'3ofict];dikdjkz'xedhod[ksqno]ogi/dhkjpma]bygrkg,qno]ogwvuatbgroaucyik/awkyfik/aemog'xzsexjfucyfwkf'xedhod[kstygucyfwkfrvygjxzg]/ikg'xedhod[ks,qno]og'vyd'va'3ofict];d4kecgqno]oghkjpma'xedhod[ks'ma,wyg4xzukg4kecgenygekzhkjpma'xedhod[ks$elzfelg,jxui/d'3ofict];djkz'xedhod[ksenygekzi/dhkjpmarczdw;gw;g,iljen@0!^uvtmg,qno]ogq3ogqkgpk/fj3zgjtucyfwkfjkfenygekz'yf'xzaucyfwkf'xedhod[ks,wlfen@0!&uvrbya@0!*uv,j3zgjtucyfwkf]mtf]/]mtfikgtvomygenygekogwlfi;gikgekzd]xygtvelfqmenygekz'xedhod[ks'ma#0@elg];d4kecgenygekzekg[njf'xed,en@0!9uvinz$,tnyg]ogqlsilegj3zgjkz[k/fjkzrvygjxzg]/ikgtvqno]ogtygenygekztygi3ya@00uk/j3osjkfrxywmed]/ikg'xedhod[kstvekzdqm'cyai3yaomygenygekog,qno]og'esj/sj/sqlsilegj3zgjtucyfwkfjkf'xzaucyfwkf'xedhodOks];d4kecgenygekz'ma,jkz'xedhod[ksenygekzjxdhkjpmarczdekgw;gw;g]os.