hkof e;f傣语新闻

qno]ogwlfomygenyghxza]xyshk/ukyhl/fwxydw3og'kyg'lg4kecgqng'krkfintizs

我州召开无偿献血工作会

时间:2019-06-18 16:46:24 来源:德宏团结报  

  inz^i/d!$ozg,qno]ogwlfomygenyghxza]xyshk/ukyhl/fwxydw3og'kyg'lg4kecgqngwlfen@0!^uvrbya@0!&uv'krkfintizs,4mjf'esw3/g4xjfj3zg'xzsh/ixyiv'krkfintekgultiny.

  q3o'xeauvi/s,4kecgqno]og]lsi/dixyiv'krkfint'ma,rzf]befjzekg'krkfinttmstms.t3ofrbya@0!*uv,4kecgqno]og!elzf$%@&j3osekg'krkfint,tygi3ya'krkfint$!%elzfhod'nzhbzdina,evgj3zg@9!j3os'eswyg'krkf'md'cogukzgjza.

  ukyhl/fuxji/s'esyehkef,j3zg]og4efokj3osi;,i3ofPlsi/dixyiv'krkfintizs.int]og'krkfjkfizs,j3zgumzi/drceaint'maqosqmogt3otvai/dwlfivjvzokzaekg,4kq3ogezgrzfieaw;fi3yaikya,j3zg]ogi3of4xzjzekg'krkfintw;gw;g.

  j3zgqngj/sj/s'krkfintfizsik/aj3oswlfi;gukyhl/fizstkzdok,q3o'xeauvi/s,ubaqod'krkfint'ma,t3owlfivjvzokzjlenozgqnzg,jxd]mtfi/djkzhxyajlwkyfjlemog,wyevgixyicyaq;emogi;.evgj3zg]ogjehxytkzdok,rbyaokjkf'krkfint'ma,ubaqode3oai/d4kfikftkygumzekg,4efevgekfevgPcyg]mtfjkzhxyawos.j3zgqngi/sumzhoa4ef]lsi/dixyiv'krkfint,rbyahoa]lsi/dixyiv'krkfint'ma,jxdwyevgixyicyaq;wos.

  ukyhl/fhxtf'kg'ma,j3zgqngj/sj/s'krkfintizswygtodq;hodrbya'nf'v\ekzd'3za\h3ys[njf\w3yfykzgqngi/sjkftkzdh/ixyiv'krkfint];d4kecgtygik/ajza.