hkof e;f傣语新闻

qleg ileg 4k/f 'vz 'md hl/f omyg enyg ekog 4o hny4ohnyhxyajkfjesqx/];dj3os[njfikd]nzghkzaq;

瑞丽爱心团向遮放贫困学子献爱心

时间:2019-05-14 16:43:11 来源:德宏团结报  

  inz%i/d*ozg,hl/fwczsqlegileg4k/f'vz'mdhl/ftvomygenygekog@0uk/j3os4ohnyhxyajkfjesqx/];dj3os[njfikd]nzghkzaq;tvh3ys[njf]3oaikgq3y'3odqm[kyaqnzfomygenyghxza.hoauxji/stvija4oqkjux/f'myahkeg]xys\hny[njfivj]mzgik/g\uuivjuuik/gqngi/sjkf'3yf];dj3os[njfqngikd]nzghkzaq;tvh3ys[njf]3oaikgq3y'3odqm[kyaqnzfomygenyghxza,hnyhxyaqnghoauxji/sjkfjesqx/];dj3os[njfikd]nzghkzaq;i/stygi3yaqvd'3oa90#%uk/hx/g.hl/fqkyghld4kzpvzstkzdok:`ixy]mtftkygivevgik/awkyfik/aemog,4efq;okjesqx/'3oaynzghnyhxya'maqyfok]mtfixyivtkygykeg,jx/g'ldokevgekjf]3oaq;jkf]mtfixyivtkygykeg,4oekjf]3oaq;]j]xeaqx/rceaunzi/shkjpma'xzs'bujkfjxdt3o'xzfi/dok]mtfixyivtkygykeg]os,4maokyfj3os[njftygik/aq3ogqkg[njfivj]mzgik/g,ibzgiyaekgi/djtjk'marceatnygjkg]mtf4xjfixy4ku'kjekg."