hkof e;f傣语新闻

qnoo3/g[lf'lqvfhld'cog'nzsjkf'cy'v'kztvomygenyghxzaqct'ksjkzjmdwkju3tfpkza

胡小成到西山乡调研

时间:2019-05-14 16:40:03 来源:德宏团结报  

  inz%i/d&ozg,qnoo3/g[lf'lqvfhld'cog'nzswlftv'bf'3/g'lqvfomygenyghxzaqkoft3yen/se3zqxeg'majkf'cy'v'kztvomygenyghxzaqct'ksjkzjmdwkju3tfpkza.

  wlfwkegqct'ksizs,hld'cog'nzsqngi/sjkfqct'ksjkzhkjpma'xedekjfh3oahngqngi/s,ezgyehkef'cytkygo3/g\'cyqnzf[lg'cy'v'kzuxy]mtfivixyi3osiksw3yfykzgekg'no'bsekjfh3oahngqngi/sizs,juatkeg,hoa'esjkfrbya]nzg4kecgqngikd]nzghkzaq;]cygizsqct'ks,4mjf'es]xyshk/hl/f,t3ygrxefj3zg]3oa'cy'v'kzikth/4kqxygjkzjmdwkju3tfpkzatv'cy'v'kz.

  hld'cog'nzsiktqkuok,ikdjkzjmdwkju3tfpkza'cy'v'kzwygijaixyftmstms,'cytkygo3/g\'cyqnzf[lgi3ofektijajkzjmdwkju3tfpkza,i3odrcujmdu3tfixyelgqnguxy]mtfjkzjmdwkju3tfpkza'ma]3uwkgq3odizs,4ksekshkef];djkzjmdwkju3tfpkza]mtfi/divrczdw;gw;g.