hkof e;f傣语新闻

qno]ogqlsilegplftkyt3otkygwczstvqno]ogjkf'vu3odp3otvh3odund'nzg[njf]mzgixy]mtftkyguxy[lya'njfh3ysqvz

我州党代表赴西柏坡开展党性教育培训

时间:2019-05-14 16:36:43 来源:德宏团结报  

  inz%i/d^ozgrbya!0ozg,qno]ogqlsilegplftkyt3otkygwczstvqno]og@9j3osjkf'vu3odp3otvh3odund'nzg[njf]mzgixy]mtftkyguxy[lya'njfh3ysqvz,hoawlftvj3zgjkz4xydtvrzd4xztygikth/'marxywmedixyPmtftkyguxyplfPta]kzatygekjf]3oaq;hnjjkplf]ta]kza[lya'njfh3ysqvz4efj3otk/j3owkufhmyftnjfj3zghmza'matmftydtnygq3yj3ode;fizs.

  'vu3odp3otvh3odund'nzgen4xztkygumz4xydtvj3zg]3oatkygq3ywkytygj3zgP3oa'njfjk/g[kyfqvz'ogwlfj3ofizs,umz4xyd]xyshk/hl/fi3yaplftkyt3otkygwczstnygq3yj3odikef&ukthl/fwvfikef@uxjizs.

  wlfwkeg[njf]mzgizs,hoajkfrxywmed4xydh3zs[;ftxygektixy]mtftkyguxy[lya'njfh3ysqvzqngwlf'vu3odp3ouxy]mtfizs,tygwmedrktplyfizsqngi/s,rxywmedhnyhxya\plyftygivjik/gqngen4xztkyg[lya'njfh3ysqvzizs,hoawygjkfrxywmed4xydixzgtyg4xyduxyjkzeosqndt3y\qltnd\qno4nzik/d\ivod'kof'vdqngi/stv'vu3odp3oizs.