hkof e;f傣语新闻

w3yf ykzg wkyg w3/f qvd rxzs tv 'czf enyg tvg rcea 4k ecg ekzd '3za 4byf ix/ ]mtf tkyg iv

红心企业暖山乡

时间:2018-11-08 09:40:47 来源:德宏团结报  

  'xeaozgu3zsizs,plfek/ahkofu/hodw3yfykzgwkygw3/fqvdrxzstv'czfenygtvgizsjkf,wmed]za4xyd]mtfjkzhoajmydh/a,ina'kysizstcedek/aroaucytkygwczs4mjftygikdjkzqngw3yfykzgtvauxy]mtfizs.qkurczd];dj3zgjkz]jPxeahxtf[zdjz,'3ofict];dtkygwczs4xz]3oarkeg]mtfikdjkz,'3ofict];dw3yfykzghkjpmarczdw;gw;g.

  ekzdik/dtv'czfenygtvgumzekzd'3zaemogwkjwkzghkzaq;izs,evg4kecg4kemog'kya\4kemogt/gtyg4kemogtnd4kygqngi/s,jxui/d'3ofict];djkzpkzf'kyd4kecghkjemf]bygrkg,w3yfykzgwkygw3/fqvdrxzsqofektwvzajkfjesqx/ekzdik/dtv'czfenygtvg,ejatvzftygqlegilegtkygwczsekzdik/d]3ejz'xedikgemog4efqvta]3tfwkdwkizs#00elg,];dtkygwczs4xzukg4kecgekzd'3zahkjpma'xedikgemog4ef';f[lzfrktizs!000elg,hkjpmfimysy3oghk/g@@00tn,i;gi/sy3oghk/gemevg!@00tn,i/dhk/ay3oghk/g!@00tn.

  w3yfykzgwkygwl/fqvdrxzstv'czfenygtvg'3ofexj];d4kecgemogikd]nzghkzaq;izsu3osumygjzekgiv]nzg'xedikgemog4ef';f[lzfizsivelg,iv]nzg'xedwkdwnjf4x/fy3oghk/gizs@elgtygiv]nzgimysy3ogemoghk/a];dunz]ceajvzizs^tn,u3osumygjzekg];div]nzgqkefi/diesect@elzfhx/g,'vyd'vaqngi/s'ma,w3yfykzgwkygwl/fqvdrxzswygj/sj/srcea4kecgekzd'3za]mtfixyivtkygykeg,4xz4xzibzgibzgjesqx/ekzdukyj/femgh3zatkyghkyfekzd!%elzfhx/g,jesqx/j3os[njftkf'3od'nz4kemog'kya!0elzfhx/g,jesqx/4kecgwkjwkzghkzaq;ekzdhnzsilftv'cyqvoguog!%elzfhx/g,'3yfhnyhxya];dqvzfikogwczftv'czfenygtvgtygi3yaqvd'3oa#elzfhx/g,4orktplyf'3yf];d4kecgekzd4nfjlg'nzstvekzdik/d'lzo3/ghl/f#@Pnzgiv]nzgiv]l/ftygjl/a';f4kyfokzf.wkegqyfi/s,w3yfykzg'vyd'vao/sq;rkeg]mtfjkzpkzf'kyd4ljqkfhnyhxya'ma,wygtvarcea4kecgPmtfixyivtkygykegrczdw;gw;gjza.