hkof e;f傣语新闻

i3y ukg qnzf tv 'czf enyg ozg ivt emg ]l/a ux/f ekg $0 uv hkj emf tmf 'kyd i/d iv txzg

改革四十年来陇巴镇发生翻天覆地大变样

时间:2018-11-08 09:35:12 来源:德宏团结报  

  i3yukgqnzftv'czfenygozgwkzaqmomyg'czfenygozgevg!%ija,tygenygekzjx/gj;dquajzo/s,tygqnzfevg'lzo3/ghl/f%ikya,evg'nf'vikyainy,evgekzd'3za$#ekzd,evg*[k/f,]3oa]nzgevg$#!^]nzg\]3oaj3zgevg!elzf#&@*j3os,umz'cyqnzf4kecg4kemoghmf\4kemoghkya\4kemogivd'3ogqngi/s'kydwlf'ogikutnsjzizs4xydiny.i3yukgqnzftv'czfenygozgiljivtemg]l/aux/fekg$0uvjczfhkjemftmf'kydi/divtxzgtmstms.tygqnzfjxu'yahkjemftmf'kydi/divumzqn/s,ynzyod4xztmgumzuljilegtkyg4xzukgi/div,hoaq3ogqkg4xzukg4kecghkjemftmf'kyd,4oixyiv4kecgi/divjxuizsPmtfumzikdjkztvijaixyfekgyesuxy=tygqnzf'eso/sq;o/sh3og]mtfivuxyhcesikdjkzjmdwkju3tfpkzatmstmsokok,jkzjmdwkju3tfpkzaqkefi/divumzplg.ik/auvekgi/s,tygqnzf'vyd'vahkjemfjkzpkzftvija'ma,'esq3ogqkghkjemfjkzpkzftkyfwkyftkygemogrczd=]mtfi3yatmf'kyd4xydwlftzg'ogi/djcsiks'mf'kf=4kecgjl4kemoghxtf[zd]3ehkjemf,q3ogqkgtosr3ogjkzpkzfjl]3oai/diveaolzghkjemf.