hkof e;f傣语新闻

hkof ykog uxta 4xzf

简讯

时间:2018-11-08 09:29:01 来源:德宏团结报  

  !\●hkogo3yu3zsizs,plfjtj3zgjkenyg'kyfhk/g!!j3os4oucyfwkftkygjttva]bawcu'ndh3og\tva]bawlfi;gtczfikog]mtftkygjks\tva]bat3edhodt3edpja\tvaPba]mtfhodrkyshoduvzg\tva]ba]mtfjksPmtfhk/a\tva]ba'xedimydekgtkzdh/];d4kecg'czfenygtvg,j3zgqng[njfi/djtizs,wygtva]ujkfrkegjkzenyg'kyfhk/gjza.

  @\●inz!0i/d!^ozg,qno]ogqlsileg[lya4mzdekjfi3egi;gekzdi;g'3za!0[lyajkfrbyaixyatogqnzftvomygenygekog4mzdekjfi3eghmjjz,ixy4mzdekjfi3eghmjjzuxji/s4mzdi/d'keaozg.uxy]mtfixy4mzdekjfi3eghmjjz'ma,qkyP;dixyumoftkyge3zi;gekzd'3zaieaekg.